Varsel om tvangsinnløsning, SOL-Aksjen avnoteres, samt Ekstraordinær Generalforsamling

Varsel om tvangsinnløsning, SOL-Aksjen avnoteres, samt Ekstraordinær Generalforsamling Eniro AB (publ) ("Eniro") gjennomfører tvangsinnløsning av utestående aksjer i Scandinavia Online AB (publ) ("SOL") (OMSE:SCOL; OSE:SCO). SOLs styre har søkt om avnotering av SOL-aksjen fra Stockholmsbørsen med siste handelsdag den 15. januar 2002, og har dessuten beslutte å innkalle til ekstraordinær generalforsamling den 17. januar 2002 kl. 17.00 i SOLs lokaler i Kungsgatan 28 i Stockholm. På den ekstraordinære generalforsamlingen blir det foreslått å velge nytt styre samt å beslutte avnotering av selskapets aksjer fra Oslo Børs. Tvangsinnløsning Eniro har meddelt SOL's styre at Eniro eier mer enn 90 prosent av aksjene og mer enn 90 prosent av stemmene for samtlige aksjer i SOL. Eniro har dessuten, i henhold til aksjeloven, skriftlig bedt SOLs styre om å henvise tvist vedrørende de aksjer i SOL som ikke eies av Eniro til voldgiftsmann (tvangsinnløsning). Avnotering Med bakgrunn i Eniros erverv av cirka 98 prosent av aksjene og stemmene i SOL gjennom et offentlig tilbud og av at Eniro har påkalt tvangsinnløsning, har SOLs styre søkt om avnotering av selskapets aksjer ved Stockholmsbørsen med siste handelsdag den 15. januar 2002. SOLs aksjer er også notert ved Oslo Børs og aksjene vil bli avnotert snarest mulig etter at vedtak er fattet på den ekstraordinære generalforsamling som vil bli avholdt den 17 januar 2002. Det gjøres oppmerksom på at handel med SOL-aksjen på Oslo Børs kan stoppes før strykning skjer. Ekstraordinær generalforsamling På ekstraordinær generalforsamling den 17. januar 2002 foreslås det å beslutte valg av Lars Guldstrand, administrerende direktør og konsernsjef i Eniro, Lennart Bernard, økonomi- og finansdirektør i Eniro og Mats Eklund, sjef for marked og forretningsutvikling i Eniro som ordinære styremedlemmer. De nåværende styremedlemmene Daniel Johannesson, Sverre Munck, Ingemar Olsson, Hannu Bergholm, Bjørn Brenna, Franco Fideli och Lars Jonsson samt varamedlem Trond Berger trer samtidig ut av styret. Den ekstraordinære generalforsamlingen bes videre med bakgrunn i ovenstående å fatte vedtak om avnotering av selskapets aksjer fra Oslo Børs. For å delta med stemmerett skal aksjonærer være innført i aksjeboken som føres av VPC AB, mandag den 7. januar 2002 og påmelding til den ekstraordinære generalforsamlingen må skje til selskapet senest kl. 16.00 torsdag den 10. januar 2002. Påmelding om deltakelse og eventuelle fullmakter kan gjøres til adresse Scandinavia Online AB, Boks 1388, 111 93 Stockholm, per telefon +46 8-587 810 00 eller per fax +46 8-587 810 40. Ved påmelding bør navn, person/ organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer samt registrert innehav oppgis. Fullmakter, registreringsbevis etc. bør vedlegges påmeldingen. Aksjeeiere som har latt forvaltere registrere sine aksjer må omregistrere aksjene i eget navn hos VPC AB for å få rett til å stemme på den ekstraordinære generalforsamlingen. Slik omregistrering må være gjennomført mandag den 7. januar 2002 og forvaltere må derfor omgående underrettes. Aksjonærer som har sine aksjer i selskapet registrert hos VPS i Norge er ikke innført som aksjeeiere i den av VPC AB førte aksjeeierboken. Disse aksjeeierne må kontakte Den norske Bank, Grethe Nes, telefon +47 22 94 94 93, fax +47 22 94 90 20, senest fredag den 4. januar 2002, kl. 12.00, for å omregistrere aksjene i eget navn for å kunne delta med stemmerett på den ekstraordinære generalforsamlingen. En formell innkallelse til den ekstraordinære generalforsamlingen kommer til å skje i henhold til selskapets vedtekter den 3. januar 2002. For ytterligere informasjon, kontakt: Birger Steen (konsernsjef), +46 709 35 28 18, birger.steen@scandinaviaonline.se Scandinavia Online er Nordens ledende online media selskap. Konsernets nettverk har mer enn 8 millioner unike brukere per måned og består av portalene passagen.se, sol.no, sol.dk og suomi24.fi samt søkemotorene evreka.com, kvasir.no, kvasir.dk og evreka.fi, samt forbrukerguiden dinside.no. I regnskapsåret 2000 omsatte konsernet for 221 MSEK og per 30. september 2001 hadde konsernet 188 ansatte. Scandinavia Online er notert på OM Stockholmsbørsen (SCOL) og på Oslo Børs (SCO). Scandinavia Online AB (publ) Box 1388 111 93 Stockholm Sverige Tel: +46 8 587 810 00 Fax: +46 8 587 810 40 www.scandinaviaonline.com ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00530/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00530/bit0002.pdf

Dokumenter og linker