Selvaag Bolig - Økt leveringstakt styrker resultatet

Høy overleveringstakt av boliger og salg av tomter ga et rekordresultat på 191 millioner kroner for Selvaag Bolig i tredje kvartal. Selskapet venter at den positive resultatutviklingen vil fortsette i fjerde kvartal.

Selvaag Boligs driftsinntekter i tredje kvartal var 874 millioner kroner. Dette er en økning på 380 millioner kroner fra foregående kvartal. Økningen skyldes i hovedsak vekst i antall boligoverleveringer, og inntekter på til sammen 122 millioner kroner fra tomtesalg i perioden. I tredje kvartal i fjor var omsetningen 37 millioner kroner.

EBITDA-marginen i tredje kvartal var 25,8 prosent, sammenlignet med 14,6 prosent i foregående kvartal og 18,2 prosent i tilsvarende periode i fjor.

Driftsresultatet i perioden endte på 191 millioner kroner, opp fra 59 millioner kroner i foregående kvartal. Driftsresultatet i tredje kvartal 2011 var 63 millioner kroner. Tallene fra 2012 og 2011 er ikke direkte sammenlignbare, da selskapet tidligere hovedsakelig eide prosjekter gjennom tilknyttede selskaper.

- Den betydelige salgs- og produksjonsveksten gjennom fjoråret begynner nå å vise seg i form av økt overleveringstakt og betydelige resultatforbedringer. Basert på forventninger om over 300 overleveringer i fjerde kvartal, ventes en tilsvarende utvikling også i årets tre siste måneder, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Aktivitetsnivået i konsernet er høyt og ordrereserven er god. I løpet av kvartalet var det salgsstart på fire prosjekter som til sammen omfatter 185 boliger. Det ble igangsatt bygging av 156 enheter og ferdigstilt 222 enheter. Totalt ble det overlevert 210 boligenheter i perioden.

Samlet salg i perioden var 303 boliger til en verdi av 966 millioner kroner. Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet totalt 993 boliger i produksjon hvorav 89 prosent var solgt. Samlet salgsverdi på enheter i produksjon anslås til i overkant av 3,4 milliarder kroner.

For mer informasjon:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bas@selvaagbolig.no

Haavard Rønning, finansdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 400 20 019, e-post: hroe@selvaagbolig.no  
Om Selvaag Bolig
Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene Stor-Oslo, Bergen og Stavanger. Selvaag Bolig viderefører Selvaag Gruppens 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Løren i Oslo.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12