Selvaag Bolig ASA - Godkjent for notering på Oslo Børs

Børsstyret vedtok i møte 23. mai 2012 å ta aksjene i Selvaag Bolig ASA opp til notering på Oslo Børs.

Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller kravet til antall aksjeeiere slik det fremgår av Opptaksreglene pkt. 2.4.2 og offentliggjør godkjent prospekt. Videre forutsettes det at selskapet før notering gjennomfører en emisjon på minimum MNOK 500.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 6. juli 2012.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bas@selvaagbolig.no

eller

Haavard Rønning, finansdirektør Selvaag Bolig
Telefon: +47 400 20 019, e-post: hroe@selvaagbolig.no


                                      ****
Om Selvaag Bolig:
Selvaag  Bolig ASA er en boligutvikler som tilbyr ulike boligkonsepter tilpasset
ønskene  til ulike husholdninger i og rundt store byer i Norge, og, med tiden, i
utvalgte  byer  i  Skandinavia.  Selvaag  Bolig  fokuserer  særlig på Stor-Oslo-
området,   Bergen,   Stavanger  og  Stockholm;  områder  med  stor  og  voksende
befolkning.  Selskapet kjøper  og utvikler  nye boligeiendommer  og kontrollerer
hele  verdikjeden fra kjøp av eiendommene til  salg og levering av ferdige hjem.
Selskapet  har  en  målsetning  om  å  levere  1500 boliger  hvert år, og har en
tomteportefølje  som kan benyttes  til utvikling av  rundt 9000 boliger. Selvaag
Bolig  retter seg mot en bred kundegruppe gjennom boligkonseptene Selvaag Start,
Selvaag Hjem og Selvaag Pluss. Selskapets hovedkvarter er på Løren i Oslo.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner