Selvaag Bolig ASA: Krever statlige strakstiltak for å øke boligbyggingen

OBOS, Selvaag Bolig og NBBL har utarbeidet et felles forslag til hvordan boligbyggingen kan økes. Forslaget går blant annet ut på at nye byggeforskrifter utsettes i fire år, at det opprettes en egen ministerpost for bolig, og at Finanstilsynets forslag om 15 prosent egenkapital stanses.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) går det mot et enormt boligunderskudd i de store norske byene. I Oslo tilsier befolkningsveksten at det må bygges 7 000 boliger i året, mens det nå bygges kun 4 000. Regjeringen ønsker å ta grep, og Kommunal- og regionaldepartementet har invitert kommuner og boligbyggere til høringsmøte. Målet er å få innspill om hva staten kan gjøre for å øke boligbyggingen i pressområder.

Felles forslag

OBOS, Selvaag Bolig og Norske Boligbyggelag (NBBL), to av landets største boligbyggere og eiendomsforvaltere, samt fellesorganisasjonen for norske boligbyggelag, leverer felles forslag. De foreslår blant annet at det åpnes opp for kommunale dispensasjoner for omregulering og utnyttelsesgrad, at den nye byggeforskriften TEK 10 tilbakeføres til TEK 07 i fire år, og at det ytes stimuleringstilskudd til kommunene for ferdigstilling av nye boliger. I tillegg foreslår de at en egen boligminister får det overordnede ansvaret for plan- og byggesaker og for å sikre boligforsyningen.

- Høringen er et svært godt initiativ fra regjeringen. De ser at det bygges for lite boliger og tar endelig problemet på alvor. Som utbyggere har vi hele tiden ment at det er nødvendig at regjeringen tar grep. Gjennom lovgivning, forskriftsverk, embetsverk og økonomiske stimuli, har regjeringen gode muligheter for å bidra til økt boligbygging, men også til å stanse boligbygging, sier de tre aktørene i forbindelse med uttalelsen til Kommunal- og regionaldepartementet.

- Vi vil utfordre regjeringen til å gjennomføre strakstiltak som har umiddelbar effekt på boligbyggingen. Boligforsyning er et sentralt velferdspolitisk tema som krever handling nå. Det er viktig at regjeringen signaliserer en klar ambisjon om økt boligbygging. Dette er OBOS, NBBL og Selvaag Bolig enige om.

OBOS og Selvaag Bolig har til sammen 15 000 boliger under utvikling. NBBL har 61 boligbyggelag som medlemmer. Disse boligbyggelagene forvalter en samlet boligmasse på over 407 000 boliger hvorav OBOS forvalter nesten 160 000.

Les hele forslaget og alle tiltakene fra OBOS, Selvaag Bolig og NBBL her

Bilder for nedlasting:
(Klikk for høyoppløselig versjon.)

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig Thor Eek, administrerende direktør NBBL Foto: Thomas Bjørnflaten,Nye Bilder Martin Mæland, konsernsjef OBOS-gruppen Foto: Marianne Otterdahl-Jensen OBOS, NBBL og Selvaag Bolig krever statlige strakstiltak for å øke boligbyggingenFor nærmere informasjon:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig
Mobiltelefon: 940 80 000, e-post: bas@selvaagbolig.no

Martin Mæland, konsernsjef OBOS-gruppen
Mobiltelefon: 907 91 079, e-post: martin.maland@obos.no

Thor Eek, administrerende direktør NBBL
Mobiltelefon: 905 36 881, e-post: te@nbbl.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som er tuftet på Selvaags 60 år lange historie og erfaring. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling over hele landet. Selvaag Bolig fokuserer spesielt på områdene Stor-Oslo, Bergen og Stavanger, men har også to prosjekter under utvikling i Stockholm. Selskapet styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selvaag Bolig har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapet ledes av administrerende direktør Baard Schumann. Selskapet holder til på Løren i Oslo.

OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag) er Norges største boligforvalter. I dag forvalter selskapet mer enn hver tredje bolig i Oslo, men har også mange kunder utenfor hovedstaden. OBOS er en medlemsorganisasjon med nærmere 280 000 medlemmer. I over 80 år har selskapet skaffet medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte. For de fleste medlemmer er det forkjøpsretten og tilgangen til et stort boligmarked, samt nye boligprosjekter som oppleves som den største fordelen. Selskapet ledes av konsernsjef Martin Mæland. OBOS har hovedkontor på St. Olavs plass i Oslo.

A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for norske boligbyggelag. 61 boligbyggelag står tilsluttet NBBL. Disse forvalter 9 100 boligselskap med 407 000 boliger over hele landet. Boligbyggelagene har 812 000 medlemmer.
NBBL har til formål å samle boligbyggelagene og fremme deres felles interesser. Forbundet arbeider med saker som opptar både boligbyggelag, borettslag og beboere. NBBL arbeider for at myndighetene fører en aktiv og bærekraftig bolig- og bygningspolitikk som sikrer alle rett til en god bolig og et godt bomiljø. Selskapet ledes av administrerende direktør Thor Eek. NBBL har hovedkontor i Oslo Sentrum.

Abonner

Multimedia

Multimedia