• news.cision.com/
  • Selvaag Bolig ASA/
  • Selvaag Bolig ASA: Selvaag Bolig har inngått transaksjonsavtaler for gjennomføring av salg av tomtebank til Urban Property

Selvaag Bolig ASA: Selvaag Bolig har inngått transaksjonsavtaler for gjennomføring av salg av tomtebank til Urban Property

Report this content

Selvaag Boligs generalforsamling godkjente 9. desember 2019 inngåelse av avtalen om salg av store deler av selskapets tomtebank til Urban Property. Selskapene har i dag inngått avtaler om gjennomføring av transaksjonen.

Transaksjonsavtalene er inngått i tråd med informasjon offentliggjort i Selvaag Boligs børsmelding 18. november 2019 og på vilkår som godkjent av generalforsamlingen. Gjennomføring av transaksjonen er planlagt rundt 21. januar 2020.

Generalforsamlingen har tildelt styret i Selvaag Bolig fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte i tilknytning til transaksjonen. Utbyttet skal utbetales etter gjennomføring. Styret forventer å treffe endelig beslutning om utbytte og datoer for betaling rundt 21. januar 2020, med etterfølgende utbetaling til aksjeeierne rundt 30. januar 2020.

Separat melding om nøkkelinformasjon for utbetaling av utbytte vil bli offentliggjort så snart endelige datoer er fastsatt.

En oppdatert presentasjon med mer utfyllende informasjon er vedlagt denne meldingen.


 

For mer informasjon:

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

Rolf Thorsen, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 901 19 373, e-post: rt@selvaagbolig.no


Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Viktig informasjon

Denne meldingen er ikke og utgjør ikke en del av noe tilbud om å selge, eller en anmodning om å tilby å kjøpe noen verdipapirer utstedt av Selvaag Bolig ASA ("Selskapet").

Denne meldingen er ikke gjort tilgengelig og kan ikke distribueres til noen jurisdiksjoner hvor slik distribusjon ville være ulovlig eller kreve registrering eller andre tiltak.

Verdipapirene omtalt i denne meldingen har ikke og vil ikke blir registrert under amerikansk verdipapirlovgivning, U.S. Securities Act av 1933, slik den gjelder til enhver tid ("Securities Act"), og kan derfor ikke blir tilbudt eller solgt i USA uten registrering eller et tilgjengelig unntak fra registreringskrav under Securities Act og i henhold til gjeldende amerikanske staters verdipapirlovgivning.

Enkelte uttalelser inkludert i denne meldingen inneholder fremtidsrettet informasjon, inkludert uttalelser relatert til guiding, projeksjoner og estimater, uttalelser om ledelsens planer, mål og strategier, samt uttalelser angitt med "forventet", "forutsatt", "planlagt", "målsetning", "foreslått", "ønsket", eller liknende uttalelser. Selv om Selskapet mener at forventningene reflektert i slik fremtidsrettet informasjon er fornuftige er disse uttalelsene basert på flere antakelser og estimater som, i deres natur, involverer risiko og usikkerhet. Flere faktorer kan medføre eller resultere i at faktiske resultater avviker betydelig fra de som er forutsett i en fremtidsrettet uttalelse og påvirke i hvilken grad en spesifikk forutsatt hendelse blir realisert. Selskapet fraskriver seg enhver forpliktelse til å oppdatere eller redigere enhver fremtidsrettet uttalelse, enten som resultat av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet.

Informasjonen, uttalelser og fremtidsrettet informasjon i denne meldingen gjelder per datoen for meldingen, og kan endres uten ytterligere varsel. Selskapet påtar seg ingen forpliktelse til å revidere, oppdatere noen informasjon i meldingen, herunder bekrefte eller offentliggjøre revisjoner av fremtidsrettede uttalelser for å være tilpasset hendelser eller omstendigheter som oppstår i tilknytning til innholdet av denne meldingen.

Denne meldingen er offentliggjort utelukkende for informasjonsformål og er ikke ment å erstatte utøvelse av uavhengig vurdering. Meldingen er ikke ment som investeringsråd og skal ikke under noen omstendighet blir benyttet eller ansett som et tilbud om å selge, eller en anmodning om et tilbud om å kjøpe noen verdipapirer eller en anbefaling om å kjøpe eller selge noen verdipapirer utstedt av Selskapet.

Dokumenter og linker