• news.cision.com/
  • Selvaag Bolig ASA/
  • Selvaag Bolig ASA: Selvaag Bolig vil rendyrke boligutviklingsvirksomheten og betale ut et ekstraordinært utbytte på mer enn to milliarder kroner

Selvaag Bolig ASA: Selvaag Bolig vil rendyrke boligutviklingsvirksomheten og betale ut et ekstraordinært utbytte på mer enn to milliarder kroner

Report this content

Selvaag Bolig foreslår for generalforsamlingen å selge store deler av selskapets tomtebank til Urban Property. Selskapene blir langsiktige og strategiske samarbeidspartnere og Selvaag Bolig vil ha forkjøpsrett og opsjon på tilbakekjøp av tomtene. Transaksjonen er på 3,4 milliarder kroner, og om lag to milliarder kroner vil bli utbetalt som et ekstraordinært utbytte. Det tilsvarer 22 kroner per aksje.     

Styreleder i Selvaag Bolig Olav H. Selvaag sier at transaksjonen vil gjøre det mulig å rendyrke kjernevirksomheten til Selvaag Bolig og synliggjøre verdiene.

– Selvaag Bolig skal drive med boligutvikling. Vi ønsker derfor å rendyrke dette og skiller derfor ut tomtebanken i et eget selskap. Vi mener at dette også vil gjøre det enklere å sette riktig verdi på selskapet fordi verdiskapingen i den daglige driften i større grad synliggjøres, sier Selvaag. 

Urban Property kjøper hoveddelen av Selvaag Boligs eksisterende tomteportefølje basert på en oppdatert markedsverdi satt av en uavhengig verdivurderer. Merverdien er på linje med vurderingen som ble kommunisert på Selvaag Boligs kvartalspresentasjon i februar 2019. Urban Property skal også ha forkjøpsrett på alle nye tomter Selvaag Bolig ønsker å utvikle. Selvaag Bolig vil kjøpe tomtene tilbake trinnvis.

CFO Sverre Molvik i Selvaag Bolig sier at transaksjonen vil redusere kapitalbindingen i selskapet betraktelig og etablere et langsiktig og strategisk finansieringssamarbeid som styrker Selvaag Boligs konkurransekraft ved fremtidige tomtekjøp.

– Vi vil fortsatt ha tilgang til de samme tomtene som før, men kjøpe ut disse i takt med utvikling. Selvaag Bolig skal fortsette med akkvisisjonsarbeid som før, men Urban Property skal eie tomtene frem til de er byggeklare. Det vil være fordelaktig både med tanke på vår egenkapitalbinding og muligheter for vekst fordi kapitalbindingen knyttet til tomter nå blir liggende i Urban Property istedenfor i Selvaag Bolig. Det vil også bidra til en mer effektiv finansiering av Selvaag Boligs virksomhet, noe som vil bedre evnen til å levere verdier til både kunder og aksjonærer, sier Molvik.

Selvaag Boligs ambisjon vil fortsatt være å utbetale høye og stabile utbytter til sine eiere. Siden 2013 har Selvaag Bolig utbetalt 14,30 kroner per aksje i utbytte. I 2018 var samlet årlig utbytte på hhv. 4,50 kroner. For første halvår 2019 ble det betalt utbytte på 2,0 kroner per aksje.

– Vi skal fortsette å skape verdier, som kommer våre eiere til gode både i form av aksjekursutvikling og utbytte to ganger i året. Når transaksjonen gjennomføres vil vi i tillegg utbetale 22 kroner per aksje i ekstraordinært utbytte. Fremover vil Selvaag Boligs ordinære utbyttekapasitet i forhold til resultat også potensielt kunne bli bedre. Selskapet kan forventes å ha en høyere avkastning på egenkapital, og ikke lenger ha behov for å benytte opptjent egenkapital til kjøp av tomter, sier Molvik.

CEO Rolf Thorsen sier at samarbeidet med Urban Property vil gi Selvaag Bolig bedre tilgang til nye tomter, ruste selskapet for videre vekst og gi økt fokus på kjernevirksomhet.

– Denne transaksjonen vil både ruste selskapet for vekst og gjøre det mulig for oss å ha økt operasjonell fokus. Dette er svært positiv for både Selvaag Bolig og selskapets eiere, sier Thorsen. 

Urban Property er en ny selskapsstruktur som er satt opp for å kjøpe og eie Selvaag Boligs tomter. Eierne av Urban Property vil være Oslo Pensjonsforsikring AS, Equinor Pensjon, Selvaag AS og Rema Etablering Norge AS.

Det vil bli avholdt informasjonsmøte for analytikere klokken 10.00 og informasjonsmøte for aksjonærer og media klokken 13.00 i Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. 

Se vedlagt presentasjon for utdypende informasjon. Det vises også til innkalling til ekstraordinær generalforsamling som er distribuert i en separat børsmelding. Alt materiell publiseres også på selskapets nettider www.selvaagboligasa.no


For mer informasjon:
Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Viktig informasjon

Denne meldingen er ikke og utgjør ikke en del av noe tilbud om å selge, eller en anmodning om å tilby å kjøpe noen verdipapirer utstedt av Selvaag Bolig ASA ("Selskapet").

Denne meldingen er ikke gjort tilgengelig og kan ikke distribueres til noen jurisdiksjoner hvor slik distribusjon ville være ulovlig eller kreve registrering eller andre tiltak.

Verdipapirene omtalt i denne meldingen har ikke og vil ikke blir registrert under amerikansk verdipapirlovgivning, U.S. Securities Act av 1933, slik den gjelder til enhver tid ("Securities Act"), og kan derfor ikke blir tilbudt eller solgt i USA uten registrering eller et tilgjengelig unntak fra registreringskrav under Securities Act og i henhold til gjeldende amerikanske staters verdipapirlovgivning.

Enkelte uttalelser inkludert i denne meldingen inneholder fremtidsrettet informasjon, inkludert uttalelser relatert til guiding, projeksjoner og estimater, uttalelser om ledelsens planer, mål og strategier, samt uttalelser angitt med "forventet", "forutsatt", "planlagt", "målsetning", "foreslått", "ønsket", eller liknende uttalelser. Selv om Selskapet mener at forventningene reflektert i slik fremtidsrettet informasjon er fornuftige er disse uttalelsene basert på flere antakelser og estimater som, i deres natur, involverer risiko og usikkerhet. Flere faktorer kan medføre eller resultere i at faktiske resultater avviker betydelig fra de som er forutsett i en fremtidsrettet uttalelse og påvirke i hvilken grad en spesifikk forutsatt hendelse blir realisert. Selskapet fraskriver seg enhver forpliktelse til å oppdatere eller redigere enhver fremtidsrettet uttalelse, enten som resultat av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet.

Informasjonen, uttalelser og fremtidsrettet informasjon i denne meldingen gjelder per datoen for meldingen, og kan endres uten ytterligere varsel. Selskapet påtar seg ingen forpliktelse til å revidere, oppdatere noen informasjon i meldingen, herunder bekrefte eller offentliggjøre revisjoner av fremtidsrettede uttalelser for å være tilpasset hendelser eller omstendigheter som oppstår i tilknytning til innholdet av denne meldingen.

Denne meldingen er offentliggjort utelukkende for informasjonsformål og er ikke ment å erstatte utøvelse av uavhengig vurdering. Meldingen er ikke ment som investeringsråd og skal ikke under noen omstendighet blir benyttet eller ansett som et tilbud om å selge, eller en anmodning om et tilbud om å kjøpe noen verdipapirer eller en anbefaling om å kjøpe eller selge noen verdipapirer utstedt av Selskapet.