Selvaag Bolig ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer til aksjekjøpsprogram for ansatte

Report this content

Tilbakekjøpet omfatter kjøp av inntil 200 000 aksjer. Dette tilsvarer 0,2 prosent av aksjene i Selvaag Bolig ASA. Tilbakekjøpte aksjer skal benyttes i selskapets insentivprogrammer «aksjekjøpsprogram for selskapets ledelse» og «aksjespareprogram for selskapets øvrige ansatte». 

Det skal kjøpes aksjer for om lag NOK 12 millioner. Tilbakekjøpet skal skje i løpet av september 2021 og har oppstart 7. september. Det vil bli handlet i transjer og daglig handel begrenses til inntil 25 prosent av den daglige gjennomsnittsomsetningen av aksjen. Selskapet vil rapportere kjøp hver sjuende dag inntil volumet på 200 000 aksjer er nådd.  

Tilbakekjøpet er i tråd med fullmakt gitt av selskapets ordinære generalforsamling i april 2021. For mer informasjon om fullmakt henvises det til punkt 11 i protokoll fra generalforsamling avholdt 27. april 2021. For informasjon om insentivprogrammene henvises det til side 31 i selskapets årsrapport for 2020.  

Aksjene vil bli overført til deltakerne i programmene i desember 2021. Aksjer som ikke allokeres i desember, vil bli benyttet i senere runder i aksjeprogrammene. 

Selvaag Bolig ASA har engasjert DNB Markets for å gjennomføre tilbakekjøpene.

 

For mer informasjon:
Sverre Molvik, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

 

Denne meldingen ble distribuert av Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og strategi, Selvaag Bolig ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner