Selvaag Bolig ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer til aksjekjøpsprogram for ansatte

Report this content

Tilbakekjøpet omfatter kjøp av inntil 500 000 aksjer. Dette tilsvarer 0,53 prosent av aksjene i Selvaag Bolig ASA. Tilbakekjøpte aksjer skal benyttes i selskapets insentivprogrammer «aksjekjøpsprogram for selskapets ledelse» og «aksjespareprogram for selskapets øvrige ansatte». 

Det skal kjøpes aksjer for om lag NOK 25 millioner. Tilbakekjøpet skal skje i perioden fra og med 7. desember 2021 til og med 14 januar 2022. Det vil bli handlet i transjer og daglig handel begrenses til inntil 25 prosent av den daglige gjennomsnittsomsetningen av aksjen. Selskapet vil rapportere kjøp hver sjuende dag frem til 14. januar 2022 eller inntil volumet på 500 000 aksjer er nådd.  

Tilbakekjøpet er i tråd med fullmakt gitt av selskapets ordinære generalforsamling i april 2021. For mer informasjon om fullmakt henvises det til punkt 11 i protokoll fra generalforsamling avholdt 27. april 2021. For informasjon om insentivprogrammene henvises det til side 31 i selskapets årsrapport for 2020.  

Aksjene vil bli overført til deltakerne i programmene i desember 2022. Aksjer som ikke allokeres, vil bli benyttet i senere runder i aksjeprogrammene. 

Selvaag Bolig ASA har engasjert DNB Markets for å gjennomføre tilbakekjøpene.

 

For mer informasjon:
Sverre Molvik, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Stockholm. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no
 

Denne meldingen ble distribuert av Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft, Selvaag Bolig ASA. 


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 og underlagt opplysningskrav i henhold til EUs markedsmisbruksforordning.

Abonner