OLAV SELVAAGS MINNEPRIS TIL BISKOP ROSEMARIE KÖHN

Biskop Rosemarie Köhn er tildelt Olav Selvaags Minnepris 2004 for sitt samfunnsengasjement og for sin evne til å stå oppreist i motvind.

I et samfunn som utvikler seg slik at mennesket og det menneskelige lett kommer i skyggen for det store og institusjonelle er det viktig å stimulere dem som makter å skille seg ut på grunn av sine personlige meninger, og som har mot til å gjøre dem synlige for oss alle. Rosemarie Köhn viser til stadighet at hun har sine meningers mot. Likheten med Olav Selvaags holdninger kommer klart til uttrykk i hennes egen uttalelse: - I min stilling kan jeg ikke være bekjent av å gå rundt og være lydløs. Det er hun da heller ikke, hva enten det gjelder de svakestes rettigheter, krigsmotstand, homofili, innvandrerspørsmål, flyktninger, tyskerbarn eller kirkens ansvar. Rosemarie Köhn arbeider ut fra sin faste verdiforankring for å fremme ”ekte” livsverdier, fremfor det mer prestisjepregede og materialistiske. Hun setter, som Olav Selvaag gjorde livskvalitet foran levestandard. Olav Selvaags minnepris skal stimulere til nytenkning og idéskapende innsats, konstruktiv kritikk til fremme av samfunnsmessige interesser, samtidig som individets frihet og selvstendighet ivaretas. Tenkning og innsats der helhetssyn settes foran sektor og særinteresser. Både for Rosemarie Köhn og for Olav Selvaag går det som en rød tråd gjennom deres liv det de begge har uttrykt omtrent slik: - Vi har fått forstanden for å bruke den. Rosemarie Köhn har gjennom aktiv og modig bruk av forstanden fremmet toleranse og bedre liv for individene så vel som for fellesskapet. Hun har uredd anvist nye og anderledes måter å tenke på både for kirken og samfunnet for øvrig. Priskomitéen har enstemmig valgt Rosemarie Köhn som mottager av Olav Selvaags Minnepris for 2004. Prisen er et stipendium på kr. 400 000,- en miniatyr av Solveyg Schafferers skulptur ”En glad gutt”, samt et diplom. Priskomiteen har i 2004 vært: H.r.advokat Else Bugge Fougner, tidl. LO-leder Yngve Haagensen, Professor Rolf Seljelid, Operasjef Bjørn Simensen, Biskop Gunnar Stålsett og Konsernsjef Ole Gunnar Selvaag. Komitéen er for 2005 utvidet med Filosof Henrik Syse. Priskomitéen har hatt bistand av en arbeidsgruppe bestående av Odd Grann, Petter Planke, Per Schreiner og Per Morten Vigtel. Prisen ble delt ut under en seremoni i Gimle kino i Oslo fredag 17. desember, på Olav Selvaags fødselsdag.