Gir advokatfirmaet Simonsen forlenget konsesjon til å overvåke fildelingsnettverk

(Oslo, 09.11.10) Personvernnemnda har vedtatt å gi advokatfirmaet Simonsen forlenget konsesjon til å overvåke fildelingsnettverk. Dermed har nemnda overprøvet Datatilsynets tidligere vedtak om å avslå forlenget konsesjon. – Selv om Personvernnemnda har delt seg i et flertall og et mindretall er likevel nemndas avgjørelse klar på alle sentrale punkter. I hovedsak betyr dette at hensynet til de krenkede, i dette tilfellet rettighetshaverne, må veie tyngre enn hensynet til krenkerne, i dette tilfellet fildelerne, sier partner Rune Ljostad i Simonsen Advokatfirma. Det er han som på vegne av selskapet og rettighetshaverne har klaget Datatilsynets avslag inn for Personvernnemnda.

Formålet med behandlingen av personopplysninger og overvåking av fildelingsnettverk, slik Simonsen har hatt tidsbegrenset konsesjon til siden 2006, er å bistå rettighetshavere til musikk og filmverk i deres arbeid med å stanse ulovlig eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring for allmennheten, blant annet på internett, av deres rettslig beskyttede verker og arbeider. 

Avslag
Da Simonsen i juni 2009 søkte Datatilsynet om forlengelse av konsesjonen til 31.12.2010, ble søknaden avslått. Datatilsynet begrunnet blant annet avslaget med at det er en rekke prinsipielle problemstillinger ved at en privat aktør skal overvåke internettaktivitet uten nærmere føringer fra lovgiver og at det er behov for en avklaring fra politisk hold. Simonsen påklaget avslaget og ba samtidig om at ikrafttredelsen av avslaget måtte utsettes i påvente av en endelig avgjørelse av klagen, noe som ble imøtekommet av Datatilsynet. Klagen ble deretter oversendt Personvernnemnda, som har brukt et år på å behandle saken. 

Medhold
Flertallet i Personvernnemnda har altså kommet til at konsesjonen til Simonsen skal forlenges ut dette året, slik advokatfirmaet søkte om i 2009. Flertallet er av den mening at Datatilsynet ikke kan avslå konsesjonssøknaden med den begrunnelse at det bør lovreguleres hvilke virkemidler rettighetshaverne skal kunne benytte. Konsesjonssøknaden må derimot vurderes i henhold til gjeldende regelverk. 

Avgjørende betydning
- Vi er selvfølgelig, på vegne av våre oppdragsgivere, svært fornøyd med Personvernnemndas vedtak, sier Rune Ljostad. - Retten til å dokumentere krenkelser er av avgjørende betydning for krenkede rettighetshavere. Uten en slik rett ville krenkede verken ha mulighet til å politianmelde forholdet eller gjøre sivile krav gjeldende. Ljostad legger til at Simonsen vil søke om ytterligere forlengelse av konsesjonen, når denne utløper ved slutten av året, og regner med en enklere og raskere behandling nå etter Personvernnemndas klare vedtak. I mellomtiden regner han med at Kulturdepartementet, som har støttet forlengelse av konsesjonen, arbeider med forslag til ny lovregulering på dette området, men at det vil ta tid før dette er ferdigbehandlet i Stortinget. 

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Rune Ljostad, partner, SIMONSEN Advokatfirma DA, tlf. 911 21 180 

Marte Thorsby, daglig leder, IFPI Norge, tlf. 996 02 959 

Mathias Lilleengen, advokat, Forleggerforeningen, tlf. 917 77 873

Dokumenter og linker