Gode rutiner i Stavanger fengsel

Sivilombudsmannen mener at Stavanger fengsel har gode rutiner og praksis for å ivareta sårbare grupper i fengsel. Det forekommer imidlertid at helsepersonell har vært med på vurderingene om innsatte fortsatt skal være på sikkerhetscelle.

 – Dette er ikke helsepersonellets oppgave eller rolle, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Stavanger fengsel 16.-18. august i år. Fengselet har 68 innsatte og en egen kvinneavdeling hvor det er plass til 17 kvinner. Under det uvarslede besøket ble det særlig lagt vekt på å undersøke soningsforholdene for kvinner. Erfaring fra tidligere besøk, viser at kvinner i fengsler der menn også soner, ofte ikke får likeverdige soningsforhold. Rapporten er publisert på Sivilombudsmannens nettsider . https://www.sivilombudsmannen.no/pressemeldinger/gode-rutiner-i-stavanger-fengsel-article4616-3004.html

- I fengselet er det flere tiltak for at kvinner skal føle seg trygge under soning. De kvinnelige innsatte oppga også til oss under samtaler at de ikke opplever det som problematisk å sitte i Stavanger fengsel. Det antas at en viktig grunn til dette er at fengslet har et kontinuerlig fokus på at kvinner skal ha verdige soningsforhold, sier Aage Thor Falkanger.

For å sikre at kvinner og menn soner adskilt har ikke kvinner tilgang til rusmestringsavdelingen i Stavanger fengsel. Dette til tross for at mange kvinnelige innsatte har et rusproblem. Flere av de innsatte utrykte ønske å kunne delta på et rusmestringsprogram.

Helsetjenestens rolle
Helsetjenesten i fengselet er underlagt legevakten i Stavanger kommune. Det framsto som om denne organiseringen bidro til at helsetjenesten hadde en lite tydelig og tilstedeværende ledelse. Tilgangen til helsetjenester framsto likevel som tilfredsstillende. Fra tilsynsloggen for sikkerhetscellene framgikk det at helsepersonell noen ganger ble bedt om å signere denne. Enkelte nedtegnelser i tilsynsloggen tydet på at helsepersonell hadde deltatt i vurderingene av om innsatte fortsatt skulle være på sikkerhetscelle.

- Dette gir grunn til bekymring. Helsepersonellets rolle er kun å vurdere om den innsatte trenger helsehjelp. Det er svært viktig at helsetjenestens uavhengighet ivaretas, både for å sikre innsatte pasienters tillit til helsevesenet og for å kunne garantere korrekte medisinske vurderinger, sier Aage Thor Falkanger. Han påpeker også at kvinnene i Stavanger fengsel bør ha tilgang til kvinnelig lege om de ønsker dette, i tråd med internasjonale standarder.

Kontakt med omverden
Stavanger fengsel har ikke tilgang til Skype eller tilsvarende moderne kommunikasjonsmidler.

- Skype vil ikke bare være gunstig for utenlandske innsatte, men også innsatte som har familie i Norge som bor langt unna Stavanger fengsel. Dette vil i fleste tilfeller være et relativt enkelt og billig tiltak, som kan bidra til å forebygge utfordringene som ensomhet og depresjon og andre psykiske belastninger som ofte medfører å sone lange fengselsdommer langt fra familien, sier Aage Thor Falkanger. Han viser til at dette er et tilbud som blant annet gis til innsatte i Trondheim fengsel, for å gjennomføre samtaler med barn.

På besøkstidspunktet var det 20 utenlandske innsatte. Mange av dem snakker ikke godt nok engelsk til å forstå alle reglene og rutinene i fengselet. Under besøket ble samtaler gjennomført med tolk. I rapporten etter besøket anbefales det at fengselet legger bedre til rett for bruk av tolk og at de innsatte får informasjon om rutiner på et språk de forstår.

Kontaktperson:
Helga Ervik, kontorsjef Sivilombudsmannens forebyggingsenhet: Mobil: 40844875 Epost: hfe@siviloombudsmannen.no Sentralbord: 22 82 85 00

På bakgrunn av Norges tilsutning til tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon, er Sivilombudsmannen gitt et eget mandag for å forebygge tortur og annen umenneskelig behandling eller straff.Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse foretar reglemessige besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, for eksempel fengsler, politiarrester, psykiatriske institusjoner og barneverninstitusjoner. Besøkene kan være varslede eller uvarslede.

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker