Rapport fra besøk til Åsgårdstrand sykehjem

Report this content

Sivilombudsmannen besøkte Åsgårdstrand sykehjem i Horten kommune i desember 2020. Nå foreligger rapporten, med funn og anbefalinger fra ombudsmannen.

Sivilombudsmannen har som en sentral oppgave å forebygge umenneskelig og nedverdigende behandling på steder der noen er, eller kan være, fratatt friheten. Høsten 2020 besøkte Sivilombudsmannen for første gang sykehjem som del av det forebyggende arbeidet. Åsgårdstrand er et av de første i en rekke av flere sykehjem som vil bli undersøkt av ombudsmannen.

− Rapportene inneholder funn og anbefalinger som trolig er relevante for flere sykehjem og kommuner enn de som er besøkt. Vi håper at resultatene vil brukes til beste for beboere, pårørende og ansatte ved sykehjem, sier sivilombudsmann Hanne Harlem.

Les rapporten på Sivilombudsmannens nettsider

Fornøyde pårørende

Åsgårdstrand sykehjem ble besøkt i desember 2020. Pårørende fortalte gjennomgående at både de og deres beboere følte seg trygge og godt ivaretatt på sykehjemmet.

− De ansatte ved Åsgårdstrand tilrettelegger for at beboerne kan ta egne valg i hverdagen, og sykehjemmet har en systematisk tilnærming til informasjon til pårørende. Vi fant likevel at det manglet kapasitet til aktiviteter som var tilpasset den enkelte beboer, spesielt fysisk aktivitet utendørs, sier Hanne Harlem.

Usikre på regelverket om tvang

Ansatte viste en høy evne til faglig og etisk refleksjon om tvangsbruk, men mange fremsto som usikre på hvordan reglene om bruk av tvang skulle praktiseres. Blant annet var flere vedtak ikke begrunnet på en måte som dokumenterte at lovens vilkår for bruk av tvang var oppfylt. Det kom fram at det i noen situasjoner ble gitt helsehjelp til pasienter som motsatte seg det, uten at det ble truffet vedtak slik loven krever.

− Våre funn viste for eksempel at det var situasjoner der sykehjemsbeboere ble hindret fra å gå ut av sykehjemmet, uten at det var fattet lovlig vedtak om det. Det er uheldig at sykehjemmets rutiner og bemanning gir risiko for at eldre blir fratatt friheten, sier Hanne Harlem.

Gjennomgang av dokumentasjon tydet på at beboerne ved sykehjemmet fikk jevnlig tilsyn av sykehjemslege, men vi fant svakheter i dokumentasjonen av legetjenestens vurderinger ved gjennomføring av systematisk legemiddelgjennomgang. Grundig dokumentasjon er en forutsetning for trygg legemiddelbruk. Vi pekte også på behov for å forbedre arbeidet med å dokumentere i pasientens journal hvordan planlagte tiltak ble fulgt opp.

Gjennomføringen av besøket

Åsgårdstrand sykehjem er et kommunalt drevet sykehjem med 52 sengeplasser for eldre mennesker med demenssykdom og alvorlig funksjonssvikt som følge av somatisk sykdom. Vårt besøk gikk til postene 1A og 1B og 2D. Besøket var tilpasset gjeldende smittevernråd. Utover en befaring av lokalene, ble besøket gjennomført ved hjelp av telefonintervjuer med beboere, pårørende, ledelse og ansatte, og gjennomgang av dokumentasjon.

Kontaktpersoner

Trude Julie Dommerud 
Kommunikasjonssjef
tjd@sivilombudsmannen.no
Mobil: 984 35 516

Turid Årsheim
Kommunikasjonsrådgiver
tar@sivilombudsmannen.no
Mobil: 997 88 939

Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen. Kontrollen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning og kan også ta opp saker av eget tiltak. Hanne Harlem er den sjette ombudsmannen siden opprettelsen i 1962 og tiltrådte i februar 2020. Sivilombudsmannen velges av Stortinget for fire år om gangen.

Abonner