Sivilombudsmannen er enig i at smittevernloven bør revideres

Report this content

I en høringsuttalelse gir Sivilombudsmannen flere innspill til Koronakommisjonens første rapport om myndighetenes håndtering av koronapandemien.

Justis- og beredskapsdepartementet har bedt om innspill i høringsbrev 3. mai 2021, der de spesielt ber om synspunkter på Koronakommisjonens anbefalinger.

Sivilombudsmannen har siden mars 2020 mottatt klager fra enkeltpersoner over forvaltningens håndtering av koronapandemien og iverksatte smitteverntiltak. Vi har blant annet fått klager over avslag på innsyn, ulike smittevernstiltak og lang saksbehandlingstid i forvaltningen. Vi har også undersøkt hvordan innsatte ble ivaretatt i fengsel i begynnelsen av pandemien.

Les hele høringssvaret fra Sivilombudsmannen her

Smittevernloven bør revideres

Sivilombudsmannen støtter kommisjonens anbefaling om at smittevernloven bør revideres etter erfaringene med koronapandemien. Ombudsmannen har spesielt merket seg kommisjonens anbefaling om behovet for å presisere de vide fullmaktene som ligger i smittevernloven. Vi mener også det kan være grunn til å se på hvordan kontroll med inngripende kommunale forskrifter etter smittevernloven bør sikres. 

Smittevernloven skal ivareta rettssikkerheten til den enkelte som blir omfattet av smitteverntiltak. Kommisjonen anbefaler flere tiltak som kan bidra til å heve rettsikkerheten i smittevernloven. Etter ombudsmannens syn bør det — etter erfaringene fra koronapandemien — også vurderes om smittevernloven i større grad bør inneholde rettssikkerhetsmekanismer som gir den enkelte mulighet til å ivareta sine rettigheter ved inngripende smittevernstiltak, slik som søknadsprosesser for unntak, tilsyn og klagemuligheter.

Karantenehotell og innreise

Sivilombudsmannen har mottatt flere klager på karantenehotellordningen. Erfaringer fra vår klagesaksbehandling er at reglene om karantenehotell gir den enkelte lite forutsigbarhet, og at ordningen gir risiko for ulik behandling. Til tider har plikten til å oppholde seg på karantenehotell basert seg på skjønnsmessige kriterier og reglene har vært endret ofte. Risikoen for misforståelser og feil er derfor stor. Sivilombudsmannen mener at risikoen for at veiledning som gis på grensen fremstår som bindende, og konsekvensene misvisende veiledning kan få for den enkelte, tilsier at det er behov for bedre kontroll med hvordan ordningen har vært praktisert.

Høringssvaret fra Sivilombudsmannen

I høringssvaret sier Sivilombudsmannen sin mening om temaer og problemstillinger som vi er kjent med gjennom vår klagebehandling og våre undersøkelser. Det gjelder følgende temaer:

  • innsyn
  • kriminalomsorg
  • Nav
  • vurderinger av menneskerettslige krav og bruk av høringer
  • revisjon av smittevernloven
  • regler knyttet til innreise og karantenehotell

Kontaktperson

Trude Julie Dommerud

Kommunikasjonssjef
tjd@sivilombudsmannen.no
mobil: 98435516

Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen. Kontrollen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning og kan også ta opp saker av eget tiltak. Hanne Harlem er den sjette ombudsmannen siden opprettelsen i 1962 og tiltrådte i februar 2020. Sivilombudsmannen velges av Stortinget for fire år om gangen.

Abonner