UDI forla søknad om statsborgerskap - brukt over fire år

 Saksmappen med søknad om norsk statsborgerskap ble forlagt i en reol i Utlendingsdirektoratet og glemt. Fire og et halvt år etter har søkeren ennå ikke fått svar. Sivilombudsmannen ber UDI ferdigbehandle søknaden snarest

Søknaden kom til rette i september 2015 etter at den i en uviss tidsperiode lå bortgjemt og glemt i en reol. I januar 2016 hadde søkeren likevel fortsatt ikke fått svar. I klagen til Sivilombudsmannen skriver søkerens advokat at de gjentatte ganger har henvendt seg til direktoratet per brev, epost og SMS siden søknaden ble levert i 2011. Med unntak av ett svar i mars 2015, har UDI ikke besvart henvendelsene.

- Det er på det rene at en vesentlig del av tidsbruken frem til september 2015 i klagerens sak skyldes en ren forglemmelse fra direktoratets side. Årsaken til at saken ble glemt skal være uviss. Det gir uansett grunn til bekymring at det i det hele tatt kunne skje. Videre er det grunn til å undre seg over hvorfor feilen ikke ble fanget opp og tatt tak i på et tidligere tidspunkt, ettersom det jevnlig ble mottatt henvendelser i saken, skriver Sivilombudsmannen i en uttalelse i saken. Les uttalelsen på Sivilombudsmannens nettsider her.

I uttalelsen heter det videre at Utlendingsdirektoratet ikke har gitt en akseptabel begrunnelse for den totale saksbehandlingstiden hittil på over fire og et halvt år. Klagerens søknad om norsk statsborgerskap kan ikke anses å ha blitt behandlet og avgjort «uten ugrunnet opphold», jf. forvaltningsloven § 11 a første ledd. Direktoratet har heller ikke informert parten underveis i saken på en tilfredsstillende måte.

Det bes om at direktoratet nå treffer de tiltak som er nødvendige for å kunne ferdigbehandle klagerens søknad så snart som mulig. Direktoratet bør også gjennomgå egne rutiner for å sikre at lignende feil som i dette tilfellet ikke oppstår i fremtiden.  Ombudsmannen ber om å bli orientert om den videre utviklingen i saken.

Kontaktperson:

Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann. 22 82 85 40, afa@sivilombudsmannen.no

eler via Anette Hansen, kommunikasjon. 9751 5708, anh@sivilombudsmannen.no

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen. Kontrollen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning og kan også ta opp saker av eget tiltak. Aage Thor Falkanger er den femte ombudsmannen siden opprettelsen i 1962 og tiltrådte juni 2014. Sivilombudsmannen velges av Stortinget for fire år om gangen.

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker