Undersøker saksbehandlingstiden hos namsfogdene

Report this content

Flere saker om gjeldsordning har ligget ubehandlet hos namsfogdene i over ett år. Nå ber Sivilombudsmannen Politidirektoratet svare på spørsmål om saksbehandlingstiden.

De siste årene har Sivilombudsmannen mottatt flere klager fra enkeltpersoner over saksbehandlingstiden hos namsfogdene i saker om gjeldsordning og utlegg.

−Det er viktig at namsfogdene handler raskt i saker om gjeldsordning og utlegg. Dette er saker som har stor betydning for dem det gjelder, der det ofte haster å finne en løsning på en vanskelig situasjon, sier sivilombudsmann Hanne Harlem.

Nå ber hun Politidirektoratet om en redegjørelse for restansesituasjonen ved namsfogdembetene, både i saker om gjeldsordning og i saker om utlegg.

Fakta: Gjeldsordning og utlegg

Hvis du har problemer med å betale gjeld, kan du søke om offentlig gjeldsordning gjennom namsfogden. En gjeldsordning er en avtale mellom den som har gjeld, og kreditorene. Det er også regler om tvungen gjeldsordning, for tilfeller der det ikke oppnås en avtale.

Hvis noen skylder deg penger, kan du sende en utleggsbegjæring til namsfogden. Tas kravet til følge, gjennomfører namsfogden en utleggsforretning – som betyr at kravet blir tvangsinndrevet fra den som ikke har gjort opp for seg.

I begge tilfellene er det namsfogden som behandler sakene.

Over ett års saksbehandlingstid

Sivilombudsmannen har mottatt klager på namsfogder flere steder i landet.

I saker om utlegg har Sivilombudsmannen fått klager der det er vist til begjæringer som har ligget ubehandlet hos namsfogden mellom åtte til ti måneder, der saksbehandlingen fremdeles ikke var påbegynt. I saker om gjeldsordning har vi eksempler på klager der begjæringer har ligget ubehandlet hos namsfogden i ett år og mer. Senest i år har vi mottatt en klage på sen saksbehandling i en sak om gjeldsordning der namsfogden oppga at forventet saksbehandlingstid var minst ett år.

På bakgrunn av de mottatte klagene har ombudsmannen av eget tiltak besluttet å ta opp spørsmål om saksbehandlingstiden i disse sakene med Politidirektoratet. Dette kan Sivilombudsmannen gjøre i henhold til sivilombudsmannsloven § 5.

Politidirektoratet må svare innen 16. februar 2021.

Les hele brevet fra Sivilombudsmannen her 

Turid Årsheim
Kommunikasjonsrådgiver
tar@sivilombudsmannen.no

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen. Kontrollen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning og kan også ta opp saker av eget tiltak. Hanne Harlem er den sjette ombudsmannen siden opprettelsen i 1962 og tiltrådte i februar 2020. Sivilombudsmannen velges av Stortinget for fire år om gangen.

Abonner