Ber Midtre Gauldal kommune tilbakebetale eiendomsskatten for 2015

I en uttalelse ber sivilombudsmannen Midtre Gauldal kommune tilbakebetale eiendomsskatten for 2015. Bakgrunnen er at kommunen skrev ut skatten for sent i skatteåret.

Midtre Gauldal kommunen skrev ut eiendomsskatten 15. september 2015 for samme år.  Kommunestyret vedtok å innføre eiendomsskatt i desember 2014. Takseringen av eiendommene ble foretatt i perioden mai til august. Tidspunktet for utskrivingen ble klaget til Sivilombudsmannen av en privatperson i kommunen.

I eigedomsskattelova står det at «[s]katten skal så langt råd er, vera utskriven før 1. mars i skatteåret».

I uttalelsen fra ombudsmannen heter det at kommunen ikke hadde anledning til å skrive ut eiendomsskatten så sent i skatteåret. Etter fristbestemmelsen må kommunen igangsette takseringen tilstrekkelig tidlig til at det er realistisk å anta at skatten blir skrevet ut innen 1. mars i skatteåret. I alle tilfeller gir ikke eigedomskattelova mulighet til å skrive ut eiendomsskatt etter utgangen av juni i skatteåret. Midtre Gauldal kommune er derfor forpliktet til å tilbakebetale eiendomsskatten for 2015 til alle skattyterne. Ombudsmannen ber om å bli orientert om når dette vil bli iverksatt. Les hele uttalelsen på Sivilombudsmannens nettsider her

Kontakt: Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann - tlf: 22 82 85 40 - epost: afa@sivilombudsmannen.no
eller via Anette Hansen, kommunikasjon - mobil: 97515708 -  epost: anh@sivilombudsmannen.no
 

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning og kan også ta opp saker av eget tiltak. Aage Thor Falkanger er den femte ombudsmannen siden opprettelsen i 1962 og tiltrådte juni 2014. Sivilombudsmannen velges av Stortinget for fire år om gangen.

Tags:

Om oss

Ombudsmannens oppgave er å kontrollere offentlige myndigheter, det vi også kaller forvaltningen. Kontrollen skal bidra til å sikre at myndighetene ikke øver urett mot den enkelte borger. Kontrollen settes i verk hovedsakelig på grunnlag av klager fra publikum, men ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen kan gjennomføre undersøkelser og han har rett til å si sin mening. Forvaltningen retter seg etter ombudsmannens anbefalinger, men er ikke rettslig forpliktet til det.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker