Nærings- og fiskeridepartementet svarer ikke Sivilombudsmannen

- Det er sjelden jeg opplever en liknende tidsbruk og mangel på respekt for frister for svar til meg. Departements manglende svar og de formuleringene som blir brukt , gir inntrykk av at departementet faktisk ikke har hatt til intensjon å følge de fristene som er satt, sier sivilombudsmannen.

Klagesaken om avslag på innsyn i næringsministerens Outlook-kalender har vært til behandling hos Sivilombudsmannen siden oktober 2016. I juni 2017 ba ombudsmannen departementet om å vurdere innsynsspørsmålet på nytt, og forutsatte at det ville bli gjort raskt. Etter gjentatte purringer behandlet departementet innsynssaken på nytt i juli i år. Ombudsmannen kritiserte deretter departementets manglende oppfølging av saken og ba om å få kopi av vedtakene for de kalenderoppføringene det ikke ble gitt innsyn i. Dette er ennå ikke mottatt.

Sterkt kritisk til departementet
Nå er Aage Thor Falkanger sterkt kritisk til departementets håndtering av saken.

- Jeg registrerer at departementet ennå ikke, til tross for purring, har besvart vårt siste brev. Jeg vet dermed ikke om det er gitt innsyn og om det eventuelt er fattet vedtak for avslag om innsyn.

Var uenige om det var saksdokument
Saken har belyst prinsipielle sider ved om oppføringer i Outlook er å regne som et saksdokument og dermed kan være gjenstand for offentlig innsyn.

Nærings- og fiskeridepartementet og ombudsmannen var uenige i om dette er saksdokumenter og gjenstand for innsynsbehandling. Departementet må likevel følge oppsatte frister for svar og følge opp egne løfter gitt i svar til ombudsmannen. Stortinget har ved flere anledninger presisert at ombudsmannens frister skal holdes og at anbefalingene normalt skal følges.

Nærings- og fiskeridepartementet har nå fått frist til 30. august med å besvare ombudsmannens brev.

Purringen, det avsluttende brevet samt uttallsen er publisert på sivilombudsmannen.no. 

Kontakt: 

Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann, 22 82 85 40

eller via Anette Hansen, kommunikasjonssjef, 

mobil: 975 15 708, anh@sivilombudsmannen.no

Sivilombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning og kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen arbeider også under et mandat fra FN om å forebygge tortur og umenneskelig behandling under frihetsberøvelse. Aage Thor Falkanger er den femte ombudsmannen siden opprettelsen i 1962 og tiltrådte juni 2014. Sivilombudsmannen velges av Stortinget for fire år om gangen.

Tags:

Om oss

Ombudsmannens oppgave er å kontrollere offentlige myndigheter, det vi også kaller forvaltningen. Kontrollen skal bidra til å sikre at myndighetene ikke øver urett mot den enkelte borger. Kontrollen settes i verk hovedsakelig på grunnlag av klager fra publikum, men ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen kan gjennomføre undersøkelser og han har rett til å si sin mening. Forvaltningen retter seg etter ombudsmannens anbefalinger, men er ikke rettslig forpliktet til det.