Sivilombudsmannen imøtegår UNEs argumentasjon i stornemndsbeslutning

Sivilombudsmannen imøtegår argumentasjonen som ligger til grunn for UNEs beslutning i en sak om familieinnvandring der UNE ikke vil rette seg etter ombudsmannens uttalelser.

I en beslutning i stornemnden har UNE bestemt at de ikke vil rette seg etter Sivilombudsmannens uttalelse om at en søknad om familieinnvandring er å anse som levert i tide når det har skjedd innen ettårsfristen via nett og saksbehandlergebyret er betalt.

- Jeg finner ikke at nemndas begrunnelse i denne nye saken gir rettskildemessig dekning for et annet tolkningsresultat enn det det er gitt uttrykk for i uttalelsen herfra. Min vurdering er derfor fortsatt at partene i saken er nektet familieinnvandring på uriktig grunnlag, og at Utlendingsnemnda dermed har begått en urett mot denne familien, sier Aage Thor Falkanger.

Dette er andre gang UNE ikke retter seg etter ombudsmannens syn om hva som avbryter fristen. Det samme skjedde etter ombudsmannens uttalelse 31. mars 2014. Også den gang anbefalte ombudsmannen den aktuelle familien å ta ut søksmål. Slikt søksmål ble tatt ut. Etter at staten nedla likelydende påstand som saksøkerne, ble UNEs avgjørelse i saken kjent ugyldig.

- UNE fremstiller sin beslutning om ikke å rette seg etter ombudsmannens syn som et utslag av lojalitet. Dette stiller jeg meg undrende til, sier Falkanger. Han mener lojalitetskonflikten i realiteten synes å handle om at UNE er uenig i ombudsmannens tolkning av forskriften.

- For slike tilfeller har Stortinget gitt klare føringer om hvordan forvaltningen skal forholde seg. I forarbeidene til sivilombudsmannsloven heter det at det er en «grunnleggende forutsetning for hele ordningen at både klageren og vedkommende forvaltningsmyndighet i alminnelighet vil godta og bøye seg for hans oppfatning». Uttalelsene i forarbeidene er også fulgt opp i Stortingets kontroll- og forvaltningspraksis knyttet til sivilombudsmannsloven, understreker Aage Thor Falkanger.

Stornemndas beslutning gjelder én av til sammen fire saker som UNE ble bedt om å vurdere på nytt i lys av Sivilombudsmannens uttalelse.

- Jeg imøteser nemndas fornyede behandling av de øvrige sakene om den samme problemstillingen som ligger til behandling etter uttalelser herfra. Hvordan disse sakene vil bli håndtert herfra vil jeg ta stilling til når nemndas fornyede vurdering av disse sakene er mottatt. Jeg har per i dag anbefalt søksmål i ytterligere en av dem, sier sivilombudsmannen. 

Se uttalelsen om saken her

Brevet fra Sivilombudsmannen til Utlendingsnemnda er vedlagt denne pressemeldingen.

Kontakt: 

Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann, 22 82 85 40, afa@sivilombudsmannen.no

eller via 

Anette Hansen, kommunikasjonssjef, 97515708, anh@sivilombudsmannen.no

Sivilombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning og kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen arbeider også under et mandat fra FN om å forebygge tortur og umenneskelig behandling under frihetsberøvelse. Aage Thor Falkanger er den femte ombudsmannen siden opprettelsen i 1962 og tiltrådte juni 2014. Sivilombudsmannen velges av Stortinget for fire år om gangen.