Sivilombudsmannen starter undersøkelser av dispensasjonspraksis i strandsonen

- Strandsonen er en viktig ressurs for allmennheten, men den er under sterkt press mange steder i Sør-Norge. Vi har derfor av eget tiltak besluttet å iverksette en systematisk undersøkelse av kommunenes praksis når de behandler søknader om dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Tall fra SSB viser at det innvilges flere tusen dispensasjonssøknader i året. De siste årene har Sivilombudsmannen hatt stor økning i antall klager på byggesaker, men får likevel relativt få klager på vedtak der dispensasjonssøknader er innvilget.

Sivilombudsmannen ønsker nå å se nærmere på dispensasjonspraksisen etter plan- og bygningsloven. Det er Mandal og Kragerø kommuners dispensasjonspraksis etter plan- og bygningsloven som skal undersøkes nærmere av ombudsmannen.

Kan gjelde mange kommuner

I tillegg til å behandle klagesaker, kan ombudsmannen undersøke saker på eget initiativ. Dette kan være saker som viser feil i lov eller forskrift, som er av stor interesse, av prinsipiell karakter eller angår mange.

- Klagesaksbehandlingen her tyder på at kommuner i flere saker har tolket og håndhevet dispensasjonshjemmelen i plan- og bygningsloven for liberalt. Tilgjengeligheten til rekreasjonsområder ved sjøen er et gode det er viktig å ta vare på, derfor ønsker vi nå å se nærmere på hvordan kommunene håndterer slike byggesøknader, sier Falkanger.

Ombudsmannen har bedt Mandal kommune og Kragerø kommune om å oversende alle dispensasjonsvedtak for de siste fire årene.

- Uansett hva vi finner, håper vi resultatene av undersøkelsen vil kunne få betydning langt utover de kommunene som er gjenstand for undersøkelsen, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

 

 

For spørsmål, kontakt:

Kommunikasjonssjef

Trude Julie Dommerud

Tlf: 984 35 516

Sivilombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning og kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen arbeider også under et mandat fra FN om å forebygge tortur og umenneskelig behandling under frihetsberøvelse. Aage Thor Falkanger er den femte ombudsmannen siden opprettelsen i 1962 og tiltrådte juni 2014. Sivilombudsmannen velges av Stortinget for fire år om gangen.

Abonner