Uholdbare soningsforhold i Drammen fengsel

- Soningsforholdene i Drammen fengsel bryter med norske og internasjonale retningslinjer, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann.  I en besøksrapport pekes det på at kvinner og menn soner sammen og de innsatte er henvist til å bruke en bøtte på cellen som toalett om natten. 

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet gjennomførte et besøk til Drammen fengsel 24. og 25. mai.

Under besøket ble det gjennomført en befaring av alle avdelinger, treningsrom, bibliotek, arbeidsdrift, kjøkken, skole og uteområder. Det ble gjennomført samtaler med innsatte, ansatte, helseavdelingen og med ledelsen. Rapporten fra besøket er offentlig og kan leses på Sivilombudsmannens nettsider: www.sivilombudsmannen.no

Uholdbart for kvinnelige innsatte
Kvinner og menn soner sammen i Drammen fengsel.

- Kvinnelige innsatte vil kunne være utsatt for press og trusler som gjør at tvang og overgrep ikke oppdages av de ansatte. Dette er i strid med internasjonale og norske retningslinjer, sier Aage Thor Falkanger.

Under besøket ble det gjort funn som underbygger at praksisen med at kvinnelige og mannlige innsatte sitter sammen, bør opphøre. Det kom frem i samtaler med både innsatte og ansatte at kvinnelige innsatte var gjenstand for mye uønsket oppmerksomhet fra mannlige innsatte.På grunn av bemanningen, får kvinner heller ikke samme tilbud om aktivitet som menn.  Mangelen på toalett på cellene og begrenset tilgang til dusj rammer også kvinner i særlig grad.

- Kvinnelige innsatte har i større grad enn mannlige innsatte vært utsatt for seksuelle overgrep som ofte fører til traumer, skam og skyldfølelse. I en undersøkelse fra 2010 kommer det fram at 57 prosent av kvinnelige innsatte hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep i voksen alder. På denne bakgrunn er det spesielt viktig at fengselet er et sted der kvinner opplever å være fult ut beskyttet mot trakassering og overgrep, sier Aage Thor Falkanger.

Dobøtter
- Jeg registrerer at fengselet fortsatt ikke har tilfredsstillende sanitærforhold eller nok bemanning til å følge innsatte på toalettet om natten. Løsningen, en bøtte som den innsatte må gå gjennom gangen med til toalettet og skylle ut neste morgen, er ikke holdbar. Ved oppfølging av et tidligere besøk til fengselet i 2013 ble det samme påpekt av ombudsmannen. Den gangen skrev Kriminalomsorgen region sør at de planla å installere toaletter på cellene i løpet av 2015.

Under besøket kom det frem at flere av de innsatte brukte vasken som toalett om natten istedenfor bøtten. De opplevde det som uverdig å gå i gangen om morgenen for å tømme bøtten. Vasken brukes også til tannpuss og til å vaske bestikket som hver enkelt har fått utdelt.

- Inntil det er installert toaletter på alle celler, bør innsatte sikres mulighet til å bruke toalettene ved behov uansett tid på døgnet, sier Aage Thor Falkanger.

Tid utenfor cellene
I Drammen fengsel er det en svært høy andel innsatte som tilbringer mindre enn åtte timer utenfor cellen sin.  Sammen med begrensede muligheter for aktivitet både hverdager og helger er dette problematisk. Mange av de innsatte er i varetekt og derfor også i en spesielt sårbar fase.

- Utearealene framstår som lite tilfredsstillende. I følge FNs minstestandard for fengsler skal utendørsarealer være slik at de gir mulighet for innsatte å ha fysisk aktivitet, påpeker sivilombudsmannen.

Funn under besøket viste at fengslet kun unntaksvis benytter seg av tolk i sitt arbeid med utenlandske innsatte til tross for at de utgjør en betydelig andel. Utenlandske innsatte vil også i mange tilfeller stille svakere fordi de har lavere kunnskap om norsk regelverk, rettigheter og klagemuligheter.

Kontakt:
Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann: 22 82 85 40

eller via Anette Hansen, kommunikasjon: 97515708, anh@sivilombudsmannen.no

Sentralbord: 22 82 85 00 (9-15)

 Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling foretar regelmessige besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, for eksempel fengsler, politiarrester, psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner. Besøkene kan være varslede eller uvarslede.

Tags:

Om oss

Ombudsmannens oppgave er å kontrollere offentlige myndigheter, det vi også kaller forvaltningen. Kontrollen skal bidra til å sikre at myndighetene ikke øver urett mot den enkelte borger. Kontrollen settes i verk hovedsakelig på grunnlag av klager fra publikum, men ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen kan gjennomføre undersøkelser og han har rett til å si sin mening. Forvaltningen retter seg etter ombudsmannens anbefalinger, men er ikke rettslig forpliktet til det.

Abonner

Multimedia

Multimedia