Skanska Norge AS satser på prosjektutvikling i Oslo-regionen

Skanska ønsker å spille en aktiv rolle i utviklingen av byggenæringen. Ved å tilby tjenester i et videre spekter av verdikjeden i markedet kan vi gi kundene våre bedre og mer helhetlige produkter. Vi ønsker nå å styrke og synliggjøre vår kompetanse innen tidligutvikling av prosjekter. Skanska ønsker å tilføre kundens prosjekter merverdi ved å være med fra den første idefasen frem til og med drifts- og vedlikeholdsfasen. Skanska har derfor valgt å etablere en egen organisasjonsenhet med utviklingskompetanse som spesialområde. Enheten får navnet Prosjektutvikling Oslo (PU Oslo), og vil ledes av Lise Bergflødt.

Skanska er opptatt av å være i forkant av markedet. Gjennom å tilby utviklingskompetanse til våre kunder ønsker vi å bidra til at kundene får en bedre og mer helhetlig gjennomføring av sine prosjekter fra ide-stadiet til sluttproduktet. Vi kombinerer vår utviklingskompetanse med vår entreprenørkompetanse. Erfaringene våre viser at ved en gjennom involvering av entreprenørkompetanse og godt samarbeid med kunden allerede i en tidlig fase av et prosjekt, oppnår bedre resultater. Det er ikke entrepriseformen alene som er avgjørende for et godt resultat. Holdninger og innstilling til hvordan vi samarbeider er like viktig. Skanska har derfor tatt mål av seg til å bidra til en kulturutvikling i næringen i forholdet kunde/entreprenør. - Sammen med kunden vil vi i tidligfase av et prosjekt avklare og samkjøre behov, muligheter og forventninger. Deretter vil vi utvikle byggeprosjekter som oppfyller disse forventningene. Den neste fasen er at prosjektene gjennomføres i modeller, som for eksempel samspill, partnering eller som en totalentreprise. Det avgjørende er at kundefokuset opprettholdes gjennom hele prosjektet, sier administrerende direktør Geir M. Aarstad i en kommentar. Han legger også til: - Skanska har erfaring fra denne måten å tenke og jobbe på i andre markeder. I Sverige og Danmark har vi blant annet gjennomført vellykkede sykehusprosjekter der kundene har gitt positive tilbakemeldinger om deres erfaringer.

Multimedia

Multimedia