Forsvarsbygg bidrar til moderniseringen av Forsvaret

Regnskapstall for 2004 viser at Forsvarsbygg leverer et positivt resultat på 550 mill kroner: Forsvarsbygg ble etablert for å profesjonalisere Forsvarets eiendomsvirksomhet, og arbeidet gir resultater. – Arealbruken og Forsvarets husleie er redusert. Investeringer i eiendom, bygg og anlegg støtter Forsvarets kjernevirksomhet, salg av eiendommer Forsvaret ikke lenger trenger gir bedre resultat enn forventet, og inntektene kan brukes til andre formål Forsvaret har behov for, sier Frode Sjursen, administrerende direktør i Forsvarsbygg.

Samlet for virksomheten Forsvarsbygg er Norges største eiendomsforvalter målt etter forvaltet areal. I 2004 hadde virksomheten en samlet omsetning på 5,5 mrd kroner og oppnådde et resultat på kr 550 mill. målt etter kontantprinsippet. Forsvarsdepartementets resultatkrav til Forsvarsbygg var for 2004 på kr 719,8 mill. Resultatavviket var på kr 169,8 mill. som har sin motpost i form av utestående fordringer. Det legges til grunn at fordringene blir betalt i 2005, og at resultatavviket dermed ikke vil påvirke driften for virksomheten i 2005. Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning – gir Forsvaret reduserte husleiekostnader Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning leverer tjenester til 203 militære enkeltkunder innen forvaltning, drift og vedlikehold og genererer med dette hovedtyngden av virksomhetens inntekter. Virksomheten bidro til at Forsvaret i 2004 brukte 205 millioner kroner mindre på husleie enn året før. Husleiekostnadene er blitt lavere ved at Forsvaret har redusert leiearealet fra 5,8 til 4,1 millioner kvadratmeter og at eiendomsforvaltningen er effektivisert. Et omfattende arbeid er iverksatt for å redusere husleiekostnadene ytterligere i 2005. Forsvarsbygg Utvikling – støtter Forsvarets kjernevirksomhet Forsvarsbygg Utvikling tilbyr Forsvaret strategisk rådgiving, prosjektutvikling og anskaffelser av funksjonell og rasjonell eiendom, bygg og anlegg for å støtte Forsvarets kjernevirksomhet. Produksjons -volumet, eksklusive NATO-investeringer, var på 1.520,1 mrd kroner fordelt på et betydelig antall enkeltprosjekter og i samsvar med budsjett. Det gode resultatet er oppnådd i et driftsår med betydelig reduserte investeringsrammer og en omfattende reorganisering av virksomheten. Forsvarsbygg Skifte Eiendom – bedre resultater enn forventet Skifte Eiendom har et landsomfattende totalansvar for å utvikle, selge og sanere eiendom som Forsvaret ikke lenger har behov for. Prosessen gjennomføres i høyt tempo samtidig som Skifte Eiendom skal innfri avkastningskravene og sikre at verdier blir tatt vare på gjennom etterbruk av eiendommene. Forsvarsbygg Skifte Eiendom leverer for 2004 et årsresultat på kr 518,9 mill målt etter kontantprinsippet. Dette er 48,9 mill. kroner over inntektskravet. Det gode resultatet er oppnådd i et år med endrede resultatkrav: Fra kr 130 mill i statsbudsjettet til kr 250 mill i Iverksettingsbrevet og til slutt kr 470 mill i forbindelse med Omgrupperingsproposisjonen i oktober 2004. For mer informasjon, kontakt: Frode Sjursen, administrerende direktør: 92 09 08 18, frode.sjursen@forsvarsbygg.no Hilde Barstad, kommunikasjonsdirektør: 97 50 22 46, hilde.barstad@forsvarsbygg.no For mer informasjon om Forsvarsbygg, se: www.forsvarsbygg.no

Om oss

Hva gjør Skifte Eiendom?Forsvaret skal moderniseres og utgiftene til eiendomsforvaltning reduseres. Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg og avhender militære eiendommer i samsvar med Stortingets mål og retningslinjer. Ansvaret omfatter miljøopprydding, tilrettelegging for ny sivil bruk og hele prosessen fram til nye eiere overtar. Skifte Eiendom samarbeider med lokale interesser i dette arbeidet. Virksomheten sikrer inntekter til moderniseringen av Forsvaret.