Delårsrapport for første kvartal 2008

Software Innovation omsatte for NOK 115,4 millioner i første kvartal 2008, mot NOK 115,4 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på NOK -2,2 millioner for kvartalet, mot NOK -0,1 millioner i samme periode i fjor. Resultatet for kvartalet er som forventet og hovedårsakene til resultatnedgangen er tredelt; (1) avvikling av påske i første kvartal 2008 i motsetning til 2007, hvor påsken ble avviklet i andre kvartal, (2) avslutning av prosjektet for den danske domstolsstyrelsen (DSS) og (3) flere endringer i operativ ledelse. I tillegg er det verdt å merke seg at konsernet i første kvartal 2007 hadde en ekstraordinær lisensinntekt på NOK 6,5 millioner knyttet til avviklingen av samarbeidet med Software Innovation Inc. i Canada.

Hovedtrekk i kvartalet

• Driftsinntekter på NOK 115,4 millioner
• Driftsresultat (EBIT) på NOK -5,5 millioner
• Lisenssalg på NOK 20,0 millioner
• Likviditetsbeholdning på NOK 77,6 millioner
• Lansering av ny 360° suite fullintegrert med Microsoft®

Konsernets finansielle utvikling

Software Innovation omsatte for NOK 115,4 millioner i første kvartal 2008, mot NOK 115,4 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på NOK -2,2 millioner for kvartalet, mot NOK -0,1 millioner i samme periode i fjor. Resultatet for kvartalet er som forventet og hovedårsakene til resultatnedgangen er tredelt; (1) avvikling av påske i første kvartal 2008 i motsetning til 2007, hvor påsken ble avviklet i andre kvartal, (2) avslutning av prosjektet for den danske domstolsstyrelsen (DSS) og (3) flere endringer i operativ ledelse. I tillegg er det verdt å merke seg at konsernet i første kvartal 2007 hadde en ekstraordinær lisensinntekt på NOK 6,5 millioner knyttet til avviklingen av samarbeidet med Software Innovation Inc. i Canada.

Konsernets totalkapital var ved utløpet av første kvartal NOK 373,4 millioner. Egenkapitalen var NOK 133,0 millioner, noe som tilsvarer en egenkapitalgrad på 36 %. Omløpsmidler utgjorde NOK 201,6 millioner og kortsiktig gjeld var NOK 147,6 millioner. Av anleggsmidlene på NOK 171,8 millioner utgjorde balanseført utsatt skattefordel NOK 47,3 millioner og andre immaterielle eiendeler NOK 12,9 millioner.
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i første kvartal endte på NOK -26,8 millioner, en reduksjon på 32,5 millioner fra samme periode i fjor. Den viktigste årsaken til endringen i kontantstrøm fra driften er oppgjøret knyttet til avslutningen av prosjektet for DSS som ble meldt i 2007. Likviditetseffekten knyttet til dette er NOK -29,5 millioner i kvartalet. Likviditetssituasjonen er som forventet og vurderes som tilfredsstillende. Kontantbeholdningen per første kvartal utgjør NOK 77,6 millioner.

Nærmere om driften i perioden

Inntekter
Lisensinntektene i første kvartal utgjorde NOK 20,0 millioner, uendret fra samme periode i fjor. I første kvartal 2007 ble imidlertid NOK 6,5 millioner inntektsført som en ekstraordinær lisensinntekt i forbindelse med salget av en kopi av kildekoden til ProArc til Software Innovation Inc. i Canada. Underliggende utvikling i lisenssalget korrigert for dette er derfor god. Den underliggende veksten i lisensinntekter drives primært av to forhold; god vekst i salget av egne lisenser og full effekt av salg av OpenText lisenser i hele kvartalet. Virksomheten relatert til OpenText ble kun konsolidert i mars måned 2007 i forbindelse med oppkjøpet av SaveIT.
Service- og vedlikeholdsinntektene i første kvartal utgjorde NOK 27,0 millioner, en økning på 20 % fra samme periode i fjor. Veksten fra samme periode i 2007 skyldes primært to forhold; vekst i service- og vedlikeholdsinntekter knyttet til egne produkter og fullt kvartal på service- og vedlikeholdsinntekter relatert til OpenText virksomheten.
Konsulentinntektene i første kvartal utgjorde til sammen NOK 68,4 millioner, en reduksjon på 6 % fra samme periode i fjor. Det er to hovedårsaker til nedgangen i konsulentinntektene; avvikling av påskeferie i kvartalet samt avslutning av prosjektet for DSS som frigjorde et betydelig antall konsulenter ved inngangen til kvartalet. Utvikling i timepris har vært tilfredsstillende i kvartalet, mens faktureringsgraden har vært noe lavere enn forventet.

Kostnader
Varekostnader i første kvartal utgjorde til sammen NOK 8,9 millioner, en økning på 51 % fra samme periode i fjor. Den viktigste årsaken til vekst i varekostnaden er integreringen av virksomheten relatert til OpenText fra oppkjøpet av SaveIT. I 2007 var denne virksomheten kun integrert med mars måned, mens den i år er konsolidert med fullt kvartal. I tillegg er utviklingen i varekost preget av noe høyere gjennomfakturering av tredjeparts-leverandører i forbindelse med prosjekter i Norge, Sverige og Danmark.
Personalkostnader i første kvartal utgjorde til sammen NOK 91,1 millioner, en økning på 5 % fra samme periode i fjor. På tross av færre ansatte i kvartalet sammenlignet med samme periode i 2007, øker personalkostnadene grunnet en nødvendig og konkurransedyktig lønnsvekst. Det nordiske it-arbeidsmarkedet er fortsatt stramt og legger press på lønnsutviklingen i konsernet. Utviklingen i antall ansatte skyldes en kombinasjon av et stramt arbeidsmarked og en mer selektiv rekruttering.
Andre driftskostnader i første kvartal utgjorde til sammen NOK 17,6 millioner, en reduksjon på 21 % fra samme periode i fjor. Reduksjonen i andre driftskostnader skyldes primært lavere husleie i den norske virksomheten, reduksjon i bruk av eksterne konsulenter samt et generelt lavere kostnadsnivå.

Resultater
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i første kvartal endte på NOK -2,2 millioner, en forbedring på 8,4 millioner fra forrige kvartal og en nedgang på 2,1 millioner fra samme periode i fjor.
Driftsresultat (EBIT) i første kvartal endte på NOK -5,5 millioner, en forbedring på 9,4 millioner fra forrige kvartal og en nedgang på 2,4 millioner fra samme periode i fjor.

Nye og viktige kontrakter

Selskapet har inngått en rekke kontrakter i første kvartal, enkelte av disse er listet nedenfor:
• Kriminalomsorgen (NO) – Utvidelse DocuLive
• Forsvaret (NO) – Utvidelse DocuLive
• Aspelin-Ramm Gruppen (NO) – 360° 4.0 (ny versjon)
• Østfold Energi (NO) – 360° 4.0 (ny versjon)
• Vesterålskraft (NO) – 360° 4.0 (ny versjon)
• Sykehuset Asker og Bærum (NO) – 360° 4.0 (ny versjon)
• Aker Borgestad (NO) – ProArc utvidelse
• APL (NO) – ProArc utvidelse
• Integrationsministeriet (DK) – Public 360°
• Nordisk Minister Råd (DK) – Oppgradering Public 360°
• Linköpings Universitet (SE) – Public 360° 4.0 (ny versjon)
• Marks Kommun (SE) – Public 360° 4.0 (ny versjon)
• Regeringskansliet (SE) – Public 360°
• TeliaSonera (SE) – Rammeavtale konsulenttjenester
• Patria Oy (FI) – CRM
• MTV3 (FI) – CRM
• Rudus Oy (FI) – CRM

Forretningsstatus

Konsernets hovedmarkeder

Software Innovation er det ledende kompetansehus i Norden innen informasjonshåndtering og dokumentstyring. Konsernets ambisjon er å videreutvikle denne posisjonen samt å posisjonere seg som en internasjonal leverandør av programvare innenfor det samme segmentet.
Software Innovation er etablert i de fire nordiske markedene; Norge, Sverige, Danmark og Finland. De viktigste hendelsene i kvartalet:
• Korrigert for inntekter av engangskarakter i 2007 samt effekt av påske i første kvartal, viser den norske virksomheten vekst. Økte lisensinntekter, men svakere utvikling i faktureringsgrad enn forventet. Dette skyldes avslutning av flere større prosjekter og noe senere oppstart av nye prosjekter i påvente av ny 360° suite. Tilfredsstillende timepriser i konsulentenhetene.
• Svakere utvikling i den svenske virksomheten enn forventet primært grunnet færre konsulenter. Tilfredsstillende utvikling i timepris og faktureringsgrad.
• Positiv utvikling i den danske virksomheten. Lav faktureringsgrad i konsulentvirksomheten, men betydelig vekst i timepriser grunnet færre problemprosjekter av eldre dato.
• Fortsatt god utvikling i den finske virksomheten med høyere faktureringsgrad i konsulentenheten og tilfredsstillende utvikling i lisenssalget.

Konsernets hovedprodukter

Software Innovation tilbyr kundene de nødvendige verktøy for å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Våre løsninger er basert på over 20 års erfaring med verdens ledende innovatører innen sine områder, blant andre offentlig sektor i Norden og internasjonale olje- og engineering-virksomheter. Software Innovation er Nordens ledende aktør innen dette fagområdet.
Software Innovation utvikler og leverer to hovedprodukter:
• 360° - for administrativ dokumenthåndtering, saksbehandling og samhandling
• ProArc - for teknisk dokumenthåndtering og samhandling

I første kvartal 2008 har konsernet lansert en ny versjon av 360°, et produkt som fullt ut reflekterer den produktstrategi som ble valgt i begynnelsen av 2007. 360° gir nå kundene full kontroll på informasjonsflyten på en svært brukervennlig måte. 360° gjør det enklere å dele, lagre og gjenfinne alle typer informasjon og dokumenter ved at funksjonaliteten nå er direkte tilgjengelig i de verktøy og grensesnitt som brukeren er vant til å arbeide i. Løsningen er fullstendig integrert i Microsoft® Office, Microsoft® Outlook og Microsoft® SharePoint.
ProArc er en av verdens ledende løsninger for teknisk dokumenthåndtering og samhandling. Løsningen er egnet for både større og mindre virksomheter og er egnet for både enkle og komplekse prosjekter. ProArc sikrer kontroll og oversikt helt ned til den minste endring i dokumenter og tegninger – helt fra idéstadiet, via engineering og bygging til drift og vedlikehold. I løpet av 3.kvartal lanseres ny ProArc funksjonalitet for globale organisasjoner og SharePoint samhandlingsrom. En ny generasjon ProArc med integrering i Microsoft® Office, Microsoft® Outlook og Microsoft® SharePoint er under utvikling.

Organisasjon og ledelse

Konsernet hadde 530 ansatte ved utgangen av første kvartal 2008 mot 559 ansatte ved utgangen av første kvartal 2007 og 541 ansatte ved utgangen av fjerde kvartal 2007.
Første januar tiltrådte Lennart Henry Liljenberg-Hane som ny leder av SI Sverige. I februar tiltrådte Halvor Walla som ny leder av SI Software og første mars tiltrådte Kjell Erik Tenold som ny leder av SI Norge. Gjennom de siste tre kvartalene er det gjennomført vesentlig endring og styrking av den operative ledelsen.

Fokusområder

Konsernet har tre overordnede målsettinger:
• Gjenskape god lønnsomhet
• Økt kundetilfredshet
• Økt medarbeidertilfredshet

Utsikter fremover

Informasjonshåndteringstjenester er i følge IDC en av de raskest voksende sektorene i IT-bransjen. Software Innovation er Nordens ledende aktør i dette markedet. IDC forventer at markedet vil vokse med mer enn 10 % årlig frem til 2011- en vekst som er mer enn dobbelt så høy som det generelle IT-markedet.
Veksten i informasjonshåndteringsmarkedet har tre sterke drivere:
• Radikalt økende informasjonsmengde
• Økt omfang av, og nye former for digital samhandling i og mellom virksomheter
• Skjerpede regulatoriske krav til selskapsledelse og internkontroll i form av blant annet nye EU-direktiver

I dag er det skandinaviske totalmarkedet i størrelsesorden 470 millioner euro, mens det anslås å ligge på 650 millioner euro i 2011.
Med utgangspunkt i det betydelige markedspotensialet og den positive markedsutviklingen vil Software Innovation prioritere full kommersialisering av den nye 360° suiten i tiden som kommer. En rekke aktiviteter er allerede gjennomført, opplæring av selgere og konsulenter, presentasjon og demonstrasjon for mer enn 400 kunder samt etablering av et nordisk Early Customer Programme (ECP) med seks kunder. Tilbakemeldingene fra kundene er så langt meget positive, men på tross av dette forventes det en noe senere oppstart av nye prosjekter i påvente av tilbakemelinger fra ECP. Det er også viktig for Software Innovation å sikre høy kvalitet og maksimal læring i gjennomføringen av de første prosjektene på ny 360°, derfor vil antallet nye prosjekter begrenses på kort sikt. Parallelt med kommersialiseringen av den nye 360° suiten, vil prosessen med å ferdigstille den nye generasjonen av ProArc ha full fokus.
Software Innovation er det ledende kompetansehus i Norden innen informasjonshåndtering og dokumentstyring. Konsernets ambisjon er å videreutvikle denne posisjonen samt å posisjonere seg som en internasjonal leverandør av programvare innenfor det samme segmentet. Konsernet har satt som mål å være en av Nordens mest attraktive IT-arbeidsgivere samt å utvikle en organisasjon som er genuint kunde- og markedsfokusert. 2008 skal være et lønnsomt år for Software Innovation.

Styret i Software Innovation ASA
Lysaker, 23. april 2008

Om oss

Om Software Innovation:Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.

Dokumenter og linker