Beste 1. kvartal noensinne

Pressemelding Beste 1. kvartal noensinne • SpareBank 1 Gruppens resultat før skatt i 1. kvartal 2006 ble MNOK 137 (122). Resultatet etter skatt ble MNOK 120 (91). • Resultatet preges av godt salg i ODIN, god salgsutvikling i livs- og fondsforsikringsselskapene - samt sterk utlånsvekst og fortsatt lave tap, men også økte ekspansjonskostnader i Bank 1 Oslo. • Resultatet gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 20,1 % p.a. • Inntektsveksten i kvartalet var på hele 21,5 % i forhold til samme periode i 2005. - Vi konstaterer med tilfredshet at vi evner å øke farten ytterligere, selv etter et såpass godt år som 2005, sier adm. direktør Gunn Wærsted. - Resultatforbedringen skyldes god fremgang innenfor viktige forretningsområder. Det er spesielt gledelig å se at solide avkastningstall for ODIN Forvaltning gir godt salg, og at salgsfremgangen fortsetter på det viktige tjenestepensjonsområdet. Vi er meget tilfredse med en inntektsvekst på 21,5 % i forhold til 1. kvartal i 2005, og at driften generelt fortsatt er god. - 2005 ble et resultatmessig rekordår for SpareBank 1 Gruppen. På tross av en svært god start på 2006, beholder vi et betinget optimistisk syn på utviklingen i de resterende tre kvartalene av 2006. Med økt kundetilfredshet, økt medarbeidertilfredshet og gode driftsresultater er forutsetningene for å nå vårt mål om lønnsom vekst gode. Målet er å ta ut en stadig større del av kryssalgspotensialet i SpareBank 1-alliansen, og i den sammenheng gleder vi oss også over å ha fått en ny bank inn i alliansen - Sparebanken Volda Ørsta, sier Gunn Wærsted. SpareBank 1 Livsforsikring: Meget godt resultat - også for kundene SpareBank 1 Livsforsikring AS fikk i 1. kvartal et resultat før skatt på MNOK 48,1, mot MNOK 46,3 per 31. mars i fjor. Resultat til kundene ut over garantert avkastning økte med 40 % til MNOK 66,2. Verdijustert avkastning og bokført avkastning per 1. kvartal 2006 ble hhv. 2,4 % (1,6 %) og 1,6 % (1,4 %) %. Selskapets risikobærende evne er god, og bufferkapitalen er ved kvartalets slutt 10,1 % av de forsikringsmessige avsetningene. Salget av obligatorisk tjenestepensjon har gått meget bra, og selskapet stod for en stor andel av salget i kvartalet. SpareBank 1 Skadeforsikring: Økt skadeprosent og økte sikkerhetsavsetninger SpareBank 1 Skadeforsikring AS leverte et resultat før skatt på MNOK 18,4 (23,0) i 1. kvartal. Skadeprosenten er ved utgangen av mars på 78,3 % (70,3 %). Kostnadsprosenten er redusert med 1,9 prosentpoeng ift. ett år tilbake, og utgjør nå 20,1 %. Combined ratio utgjør nå 98,3 % (92,3 %). Det er spesielt skadeprosentene innen hus og bil i privatmarkedet som er økt, pga. flere vinterrelaterte skader. Bank 1 Oslo: Sterk utlånsvekst i personmarkedet og lave tap Bank 1 Oslo AS har per 31. mars et resultat etter tap på MNOK 29,9 (46,7). Netto renteinntekter er økt, til tross for at rentenettoen er redusert fra 2,13 % i 1. kvartal 05 til 1,95 % i 1. kvartal 06. Kostnadene økte med 13,6 % pga. ekspansjon, og etablering av flere nye kontorer. Bank 1 har en fortsatt god utvikling på tapssiden. Utlånsveksten i personmarkedet var 20,1 %. ODIN Forvaltning: Solide resultater – økte markedsandeler ODIN Forvaltning AS fikk i 1. kvartal et resultat før skatt på MNOK 51,8 (29,4). Resultatfremgangen skyldes økt forvaltningskapital, både som et resultat av den positive utviklingen i aksjemarkedene - og godt salg. De egenforvaltede fondene gjør det fortsatt bedre enn sine referanseindekser. Markedsandelen for aksjefond har økt fra 19,4 % ved årsskiftet til 20,6 % ved utgangen av mars. Oslo, den 25. april 2006 Kontaktpersoner: Adm. dir. Gunn Wærsted, tlf. 950 45590 Info. dir. Thoralf Granerød, tlf. 918 30369 Finansdir. Kirsten Idebøen, tlf. 995 22503 Rapporter, pressestoff og foto kan hentes på: sparebank1.no/pressesenter ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=213283&fn=wkr0010.pdf Pressemelding i pdf-format

Om oss

SpareBank 1 Gruppen AS er eid av SpareBank 1 Nord-Norge (19,5%), SpareBank 1 Midt-Norge (19,5%), SpareBank 1 SR-Bank (19,5%), Samarbeidende Sparebanker AS (19,5%), Sparebanken Hedmark (12%) og Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO (10%). SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 % av aksjene i SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Bank 1 Oslo, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Medlemskort AS, samt 90 % av Actor Fordringsforvaltning AS, 19,9 % av SpareBank 1 Bilplan AS i Trondheim og First Securities ASA (24,5 %). SpareBank 1 Gruppen AS er sammen med SpareBank 1-bankene deltaker i SpareBank 1 Utvikling DA, som har som formål å gjennomføre felles aktiviteter som ikke er finansieringsvirksomhet. Herunder er SpareBank 1 Utvikling DA ansvarlig for nettstedet www.sparebank1.no.

Dokumenter og linker