Meget godt resultat i SpareBank 1 Gruppen


Meget godt resultat i SpareBank 1 Gruppen


· SpareBank 1 Gruppens resultat før skatt etter 3. kvartal 2006 økte med MNOK 164,4 fra samme periode i fjor til MNOK 626,1. Resultatet etter skatt ble MNOK 609,6 (362,9). Resultatet før skatt i 3. kvartal isolert var MNOK 270,8 (206,8).
· Alle virksomhetsområder bidrar positivt til det gode resultatet. I 3. kvartal har særlig SpareBank 1 Skadeforsikring et godt resultat, i tillegg til Bank 1 Oslo, som inntektsfører en gevinst på MNOK 100,4 etter virksomhetsoverdragelse.
· Konsernet har også en sterk vekst i inntektene, med 19,9 % på 12 måneders basis. Tallet er justert for gevinsten på virksomhetsoverdragelse i Bank 1.
· Resultatet gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 30,5 % p.a.
· Alliansen er vesentlig styrket i 2006 ved at fire nye banker har gått inn i SpareBank 1-alliansen: Sparebankene Hedmark, Volda Ørsta, Kvinnherad og Hardanger.

- SpareBank 1 Gruppen har en inntekstvekst på 19,9 %, som er klart over målsettingen – samtidig som resultatet er i overkant av forventningene. Vi gleder oss over god utvikling i underliggende drift, og særlig den positive utviklingen innenfor skadeforsikring. Konsernet leverer et resultat før skatt som ligger MNOK 164 foran fjorårets resultat, uttaler adm. direktør Gunn Wærsted.

- SpareBank 1 har det største distribusjonsapparatet i Norge, med over 350 kontorer over hele landet. Dette gir et SpareBank 1 Gruppen et unikt utgangspunkt for vekst og positiv utvikling. Fire nye banker i alliansen viser også at andre deler troen på de fordelene vår allianse gir medlemmene. Alliansen består nå av 23 sterke, selvstendige banker – og representerer en unik samarbeidsmodell både i norsk og internasjonal finans, sier Gunn Wærsted.

SpareBank 1 Livsforsikring: Solid bufferkapital og god avkastning
SpareBank 1 Livsforsikring AS har ved utløpet av 3. kvartal et resultat før skatt på MNOK 161,2, mot MNOK 157,9 per 30. september i fjor. Forfall av en valutaterminkontrakt har gitt en negativ periodiseringseffekt i 3. kvartal. Dette vil ikke påvirke årsresultatet, da en tilsvarende inntekt vil komme i 4. kvartal. Verdijustert avkastning og bokført avkastning per 30. september 2006 ble hhv. 4,5 % (6,6 %) og 4,4 % (4,5 %). Selskapets risikobærende evne er god, og bufferkapitalen er etter 3. kvartal 12,3 % (11 %) av de forsikringsmessige avsetningene.
Selskapets posisjon i markedet for salg av obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er fortsatt sterk. Ved utløpet av 3. kvartal hadde SpareBank 1 signert 5.800 avtaler på OTP-området. Per 26. oktober er antallet avtaler økt til 6.359.

SpareBank 1 Skadeforsikring: Beste kvartalsresultat noensinne
SpareBank 1 Skadeforsikring AS leverte et resultat før skatt på MNOK 150,5 (127,7) etter ni måneder av 2006. Resultatet før skatt i 3. kvartal isolert var MNOK 81,7, en økning på MNOK 11,9 fra samme kvartal i fjor. Bestandspremien er økt med 4 % i 2006, hovedsakelig gjennom god utvikling innenfor bilforsikring. Skadeprosenten er ved utgangen av september 71,3 % (65,5 %). Kostnadsprosenten er redusert med 2,1 prosentpoeng ift. ett år tilbake, og er nå 20,4 %. Combined ratio er 91,7 % (88 %).

Bank 1 Oslo: Sterk utlånsvekst i personmarkedet
Bank 1 Oslo AS hadde ved utgangen av 3. kvartal et resultat før skatt på MNOK 193,4 (114,4). Resultatet er preget av en gevinst på salget av bankens virksomhet i Hedmark til Sparebanken Hedmark for MNOK 100,4. Netto renteinntekter er økt, til tross for at rentenettoen er redusert med 0,11 prosentpoeng til 1,92 % siste 12 måneder. Kostnadene økte med 8,4 % pga. etablering av flere nye kontorer. Utlånsveksten i personmarkedet siste 12 måneder er på 20,4 %. Samlet utlånsvekst siste 12 måneder er 15,5 %.

ODIN Forvaltning: Økte markedsandeler
ODIN Forvaltning AS hadde ved utløpet av september et resultat før skatt på MNOK 156,2 (99,7). Resultatfremgangen skyldes økt forvaltningskapital i aksjefondene og økt transaksjonsaktivitet. Markedsandelen for aksjefond er økt med 1,1 prosentpoeng fra årsskiftet, til 20,5 %.


Oslo, den 26. oktober 2006


Kontaktpersoner:

Adm. dir. Gunn Wærsted,
tlf. 950 45590

Info. dir. Thoralf Granerød,
tlf. 918 30369

Konserndir. Kirsten Idebøen,
tlf. 995 22503


Rapporter, pressestoff
og foto kan hentes på:
sparebank1.no/pressesenter


SpareBank 1 Gruppen AS eies av SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %), SpareBank 1 Midt-Norge (19,5 %), SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %), Sparebanken Hedmark (12 %), Samarbeidende Sparebanker (19,5 %) og LO/fagforbund LO (10 %).

SpareBank 1 Gruppen, som ble etablert i 1996, samordner prosjektene, forvalter merkevaren og driver de felleseide produktselskapene for SpareBank 1.

SpareBank 1 Gruppen AS er morselskap i et finanskonsern som eier 100 % av SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring, SpareBank 1 Fondsforsikring, Bank 1 Oslo, ODIN Forvaltning og SpareBank 1 Medlemskort, samt 24,5 % i First Securities og 19,9 % i SpareBank 1 Bilplan.
I alliansen inngår også EiendomsMegler 1-kjeden.
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no

Om oss

SpareBank 1 Gruppen AS er eid av SpareBank 1 Nord-Norge (19,5%), SpareBank 1 Midt-Norge (19,5%), SpareBank 1 SR-Bank (19,5%), Samarbeidende Sparebanker AS (19,5%), Sparebanken Hedmark (12%) og Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO (10%). SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 % av aksjene i SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Bank 1 Oslo, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Medlemskort AS, samt 90 % av Actor Fordringsforvaltning AS, 19,9 % av SpareBank 1 Bilplan AS i Trondheim og First Securities ASA (24,5 %). SpareBank 1 Gruppen AS er sammen med SpareBank 1-bankene deltaker i SpareBank 1 Utvikling DA, som har som formål å gjennomføre felles aktiviteter som ikke er finansieringsvirksomhet. Herunder er SpareBank 1 Utvikling DA ansvarlig for nettstedet www.sparebank1.no.