Sterkeste 1. halvår noensinne

Sterkeste 1. halvår noensinne · SpareBank 1 Gruppens resultat før skatt i 1. halvår 2006 ble MNOK 355,3, en økning på 39,4 % fra samme periode i fjor. Resultatet etter skatt ble MNOK 389,7 (210,5). Resultatet f. sk. i 2. kvartal isolert ble MNOK 218 (132,6). · Alle virksomhetsområder viser god fremgang. Resultatet i 1. halvår preges spesielt av resultatforbedring for ODIN Forvaltning, SpareBank 1 Livsforsikring og First Securities. · Inntektsveksten i halvåret var på 17,8 % i forhold til samme periode i 2005. SpareBank 1-alliansens tre nye banker, sparebankene Hedmark, Volda Ørsta og Kvinnherad, betyr en vesentlig økning i distribusjonskapasiteten, og dermed et godt grunnlag for vekst i inntektene også fremover. · Resultatet gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 30,5 % p.a. - Vi har tidligere ment at resultatutviklingen for 2006 ikke vil bli like god som i 2005. Etter en inntekstvekst på 17,8 % i 1. halvår, og et resultat før skatt som ligger MNOK 100 foran fjoråret, er det grunn til å revidere dette synet, sier adm. direktør Gunn Wærsted. – Det gode resultatet skyldes fremgang innenfor alle forretningsområder. Inntektsveksten, sammen med den gode resultatutviklingen, viser at ambisjonene om lønnsom vekst oppfylles. - En viktig del av vekstbasen for SpareBank 1 Gruppen er dyktige distributører. Vi konstaterer med tilfredshet at sparebanken Hedmark, Volda Ørsta og Kvinnherad har valgt å gå inn i SpareBank 1. Alliansens bidrag for å sikre selvstendighet, utvikling av beste praksis og god drift blir stadig viktigere, sier Gunn Wærsted. Sparebanken Hedmark har allerede fått konsesjon til å tre inn i alliansen og til å eie 12 % av SpareBank 1 Gruppen. SpareBank 1 Livsforsikring: Økt resultat og fortsatt godt salg av OTP SpareBank 1 Livsforsikring AS fikk i 1. halvår et resultat før skatt på MNOK 122,6, mot MNOK 92,3 per 30. juni i fjor. Verdijustert avkastning og bokført avkastning per 30. juni 2006 ble hhv. 2,9 % (3,5 %) og 4,0 % (2,8 %). Selskapets risikobærende evne er god, og bufferkapitalen er etter 1. halvår 11,9 % (8,8 %) av de forsikringsmessige avsetningene. Selskapets sterke posisjon i markedet for salg av obligatorisk tjenestepensjon (OTP) opprettholdes. I FNHs statistikk over antall nytegnede OTP-avtaler og antall medlemmer tilknyttet disse, har SpareBank 1 en markedsandel på ca 21 % per 30.6.06. SpareBank 1 Skadeforsikring: Sterkt 2. kvartal SpareBank 1 Skadeforsikring AS leverte et resultat før skatt på MNOK 68,8 (57,9) i 1. halvår. Skadeprosenten er ved utgangen av juni 73,4 % (66,6 %). Kostnadsprosenten er redusert med 2,6 prosentpoeng ift. ett år tilbake, og utgjør nå 20,4 %. Combined ratio er 93,8 % (89,6 %). Skadeutviklingen i 2. kvartal isolert har vært god, mens vinterrelaterte skader i februar og mars fremdeles preger resultatet for 1. halvår. Selskapet har økte finansinntekter. Bank 1 Oslo: 24,9 % utlånsvekst i personmarkedet siste 12 måneder Bank 1 Oslo AS har per 30. juni et resultat etter tap på MNOK 76,9 (62,0). Netto renteinntekter er økt, til tross for at rentenettoen er redusert 0,17 %-poeng siste 12 måneder. Kostnadene økte med 8 % pga. etablering av flere nye kontorer. Bank 1 har en fortsatt god utvikling på tapssiden. Utlånsveksten i personmarkedet siste 12 måneder er på 24,9 %. Samlet utlånsvekst siste 12 måneder er 16,9 %. Banken regner med fortsatt sterk konkurranse blant tilbyderne, hvilket betyr fortsatt press på rentemarginen. ODIN Forvaltning: Høyt aktivitetsnivå og økt forvaltningskapital ODIN Forvaltning AS fikk i 1. halvår et resultat før skatt på MNOK 106,4 (59,7). Resultatfremgangen skyldes økt forvaltningskapital og økt transaksjonsaktivitet. Markedsandelen for aksjefond er økt med 1 %-poeng fra årsskiftet, til 20,4 %. Oslo, den 7. august 2006 Kontaktpersoner: Adm. dir. Gunn Wærsted, tlf. 950 45590 Info. dir. Thoralf Granerød, tlf. 918 30369 Finansdir. Kirsten Idebøen, tlf. 995 22503 Rapporter, pressestoff og foto kan hentes på: sparebank1.no/pressesenter ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

SpareBank 1 Gruppen AS er eid av SpareBank 1 Nord-Norge (19,5%), SpareBank 1 Midt-Norge (19,5%), SpareBank 1 SR-Bank (19,5%), Samarbeidende Sparebanker AS (19,5%), Sparebanken Hedmark (12%) og Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO (10%). SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 % av aksjene i SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Bank 1 Oslo, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Medlemskort AS, samt 90 % av Actor Fordringsforvaltning AS, 19,9 % av SpareBank 1 Bilplan AS i Trondheim og First Securities ASA (24,5 %). SpareBank 1 Gruppen AS er sammen med SpareBank 1-bankene deltaker i SpareBank 1 Utvikling DA, som har som formål å gjennomføre felles aktiviteter som ikke er finansieringsvirksomhet. Herunder er SpareBank 1 Utvikling DA ansvarlig for nettstedet www.sparebank1.no.