3. kvartal 2000 SpareBank 1 Nord-Norge

- SpareBank 1 Nord-Norge med nytt godt resultat på 439 mill kroner pr 3. kvartal 2000.
- Banken har 30.000 aktive nettbankbrukere
- Fondsavdelingen blir eget ASA


SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram et nytt godt resultat pr 3. kvartal 2000. Overskuddet etter tap, men før skatt er på 439 mill kroner og tilsvarer 1,88 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 316 mill kroner og 1,55 %, med andre ord resultatforbedring på 123 mill kroner. Hovedårsaken til resultatøkningen er gevinster i verdipapirhandel. Disse er økt med 147 mill kroner i forhold til samme periode i fjor. I tillegg har banken utgiftsført engangskostnader med 69 mill kroner. Den underliggende bankdrift, dvs resultat eksklusiv verdipapirinntekter og engangskostnader, viser et resultat på 264 mill kroner pr 3. kvartal 2000 mot 219 mill kroner pr 3. kvartal 1999.

Inntekter fra salg av forsikringsprodukter og alternative spareprodukter viser en positiv utvikling. Det samme er tilfelle for nettbankbrukere. Banken har i dag 30.000 aktive nettbankbrukere og det er en 3 dobling i forhold til i fjor. Det er nå tilgang på 500 nye nettbankkunder pr uke.

Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere.

Forvaltningskapital, egenkapitalavkastning, skatt
Konsernets forvaltningskapital er pr 3. kvartal 2000 på 32 691 mill kroner. For de siste 12 måneder er dette en økning på 4 580 mill kroner, eller 16,3 %.
Egenkapitalavkastningen etter skatt er 20,91 % og overskudd pr grunnfondsbevis er på 31,77 omregnet på årsbasis.
Skattekostnad er beregnet til 123 mill kroner.

Inntekter fra banktjenester
Netto inntekter fra provisjoner, banktjenester og andre driftsinntekter er på 164 mill kroner.

Valuta og verdipapirer
Netto tap fra valuta og verdipapirer handelsportefølje er 5 mill kroner pr 30.09.2000. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var en netto gevinst på 46 mill kroner.
SpareBank 1 Nord-Norges salg av aksjene i Fellesdata AS innebar en regnskapsmessig gevinst på 222 mill kroner i 2. kvartal 2000.
Sparebank1 Nord-Norge oppnår i 3. kvartal en gevinst på investeringen i SpareBank 1 Gruppen AS med ca 27 mill kroner.
Netto gevinst av valuta og verdipapirer sammenlignet med samme periode i fjor, viser en samlet økning på 147 mill kroner.
Banken har en merverdi i øvrig omløpsportefølje på 148 mill kroner pr 30.09.2000. I tillegg har banken et konvertibelt ansvarlig lån i Nordlandsbanken ASA som har en merverdi pr 30.09.2000 på 57 mill kroner.

Utlån og innskudd
Konsernets brutto utlån til kunder var 28 882 mill kroner pr 30.09.2000. Sammenlignet med tilsvarende periode i 1999 er det en økning på 4 224 mill kroner som gir en vekst på 17,1 %, inkl. overtakelsen av VÅR Banks avdeling i Tromsø.

Konsernets innskudd fra kunder var 16 620 mill kroner pr 30.09.2000. Økningen siste 12 måneder var på 2 223 mill kroner eller 15,4 %, inkl. overtakelse av VÅR Banks avdeling i Tromsø.


Tap og mislighold
Konsernets netto tap pr 3 kvartal 2000 er på 72 mill kroner, eller 0,33 % av brutto utlån. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var på 62 mill kroner og 0,34 %. Av beløpet på 72 mill kroner, utgjør 35 mill kroner avsetning til uspesifiserte tap.

Kostnader
Ordinære kostnader hittil i år er på 529 mill kroner, en økning på 36 mill kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak økte utgifter til utvikling av felles nettbank for SpareBank 1 bankene, økte kostnader til markedsføring og IT-kostnader, økt salgsbonus til ansatte og økte ordinære avskrivninger. I tillegg til ordinære kostnader bokfører banken 69 mill kroner i engangskostnader. Beløpet dekker kostnader ved overgang til felles teknologisk plattform for SpareBank 1 bankene samt en kostnadsføring av merverdi ved kjøp av VÅR bank og Forsikring i Nord-Norge.

Bruk av nettbank
Sparebank1 Nord-Norge har nå over 30.000 nettbankbrukere. Dette er mer enn en tredobling av antallet for ett år siden. Banken vokser med ca 500 kunder pr uke, og girotranser over nettbanken utgjør pr 30.09.2000 13,2 % av totale girotranser. Sammenlignet med 1999 er dette en økning fra 5,2 %-enheter.

Fondsavdelingen blir eget ASA
For å kunne delta aktivt i et raskt voksende egenkapitalmarked også i Nord-Norge, styrkes bankens fondsavdeling gjennom at denne omgjøres til ASA , med banken, First Securities ASA og ansatte som eiere. Etableringen gir tilgang til økt kompetanse og et bredere nettverk, og banken vil gjennom det nye selskapet kunne bli en enda mer sentral medspiller for næringslivet og for offentlig sektor.

Oppsummering
Hovedstyret er svært fornøyd med resultatutviklingen hittil i år. Banken har hatt en god vekst i både utlån og innskudd, og inntektene fra salg av fonds- og forsikringsprodukter er økt vesentlig. Banken er etter styrets vurdering godt posisjonert for å ta aktiv del i landsdelens utvikling både i personmarkedet og næringslivsmarkedet. Styret legger vekt på at fortsatt ekspansjon skal skje med en betryggende risikoprofil.

For mer detaljerte opplysninger vises til vedlagte notat med tallmateriale:

<br>Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94. <br> <br>Tromsø, 25. oktober 2000 <br> <br>Kjell Kolbeinsen

Abonner

Dokumenter og linker