BN Bank rendyrkes som personmarkedsbank

Styret i BN Bank ASA har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank og avvikle bedriftsmarkedsvirksomheten som består av utlån til næringseiendom.

Bakgrunnen for beslutningen er et ønske om å videreutvikle personmarkedsaktiviteten ved å rendyrke BN Bank som en offensiv bank for kunder som foretrekker et selvbetjeningskonsept og gunstige renter over tid.

BN Bank er en del av SpareBank 1 Alliansen. SpareBank 1 Nord-Norge, som eier 23,5 prosent av BN Bank, vil videreføre sitt eierskap i BN Bank og vil bidra til at virksomhetsendringen gjennomføres på en måte som sikrer kreditorenes interesser, kundene og de ansatte på en best mulig måte.

Arbeidet med nedbygging av bedriftsmarkedsvirksomheten vil skje kontrollert over tid. For SpareBank 1 Nord-Norge vil dette isolert sett bidra til redusert konsolidert risikovektet balanse og dermed bedret kapitaldekning.

Bedriftsmarkedsaktiviteten i BN Bank har vært rettet mot finansiering av godt sikrede næringseiendomsengasjement, og bedriftsmarkedet har historisk vært et viktig område for BN Bank. Særnorske kapitaldekningsregler, kombinert med sterk konkurranse innen dette segmentet, gjør imidlertid at egenkapitalavkastningen på dette lavrisikosegmentet blir relativt lav. Det er ingen utsikter til at det særnorske kapitaldekningsregelverket vil bli endret. Følgelig vil lønnsomheten forbli for lav som følge av at prisene settes av aktører med andre rammebetingelser.

Banken har de senere årene bygd opp en betydelig personmarkedsvirksomhet med tilfredsstillende lønnsomhet. Styret i BN Bank ser et stort utviklingspotensial i denne virksomheten, og vil kanalisere all kraft inn mot personmarkedet. Banken har ambisjoner om økt vekst og ytterligere økt lønnsomhet.

Nedbygging av utlånsporteføljen til bedriftsmarkedet vil også resultere i at lån med sikkerhet i næringseiendom, som er solgt og overført SpareBank 1 Næringskreditt, fases ut. SpareBank 1 Nord-Norge eier 20,8 prosent av SpareBank 1 Næringskreditt AS. Forutsatt en umiddelbar nedbygging av bedriftsmarkedsporteføljen i BN Bank og SpareBank 1 Næringskreditt AS til bokførte verdier, er økningen i ren kjernekapitaldekning for SpareBank 1 Nord-Norge per 30.6.2015 beregnet til om lag 1,4 prosentpoeng.

Tromsø 11. august 2015

Kontaktpersoner: 
Rolf Eigil Bygdnes, CFO, telefon +47 905 19774
Geir Håvard Hanssen, kommunikasjonssjef, telefon +47 950 52001

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner