CORRECTION (no): SpareBank 1 Nord-Norge, resultat 1. kvartal 2010: Meget godt resultat og god soliditet

Driftsresultatet for SpareBank 1 Nord-Norge i 1. kvartal 2010 var på 260 mill kroner før skatt og etter tap. Det er 71 mill kroner (37 %) bedre enn for samme periode i fjor.

- Resultatet for 1. kvartal gjenspeiler en god basisdrift preget av effektivitet på tjenestesiden og god kostnadskontroll. Banken kan vise til solid inntjening. Som følge av forventet svak vekst i økonomien vil SpareBank 1 Nord-Norge fortsatt ha fokus på kostnadsreduserende tiltak. Dette inkluderer mulige effektiviseringstiltak innenfor områdene distribusjon og bemanning, sier adm. direktør Hans Olav Karde. Men banken vil også øke sin aktivitet mot markedet.

SpareBank 1 Nord-Norge framstår som en av Nordens mest solide banker med god likviditet og en innskuddsdekning på 73,3 % (fra 67,0 % samme periode i fjor).  Egenkapitalavkastningen er 15,9 % (13,5 %).

Banken legger vekt på balansevekst både på innskudds- og utlånssiden, og utlånsveksten skal fortsatt skje med god kvalitet. Innskudd fra kunder var på 35 497 mill kroner per 31.03.10. Økningen siste 12 måneder er på 1 419 mill kroner, eller 4,2 %. Brutto utlån til kunder er på 59 872 mill kroner (inkl. Boligkreditt), en økning på 5,2 % mot samme tid i fjor. Banken hadde lave tap på utlån i 1. kvartal, med tap på 21 mill kroner mot 53 mill kroner samme periode i fjor.

Det gode kvartalsresultatet viser positive bidrag fra finansielle investeringer, provisjonsinntekter, fra eierposter i virksomheter med tilknytning til SpareBank 1 Alliansen i tillegg til de lave tapene dette kvartalet.  I tillegg er kostnadssiden påvirket av tilbakeføring av pensjonsavsetninger.

Hovedstyret karakteriserer kvartalsresultatet som meget godt, spesielt i en periode med uro i økonomien.

For øvrige detaljer fra regnskapet vises det til vedlagte rapport for 1. kvartal 2010.

Eventuelle spørsmål rettes til adm.direktør Hans Olav Karde, tlf. 901 51981 eller viseadm.direktør Oddmund Åsen, tlf. 906 72757. Se også bankens hjemmeside www.snn.no

Tromsø, 28. april 2010
SpareBank 1 Nord-Norge

Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør


Om SpareBank 1 Nord-Norge: SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder, ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 101 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 75 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard. SpareBank 1 Nord-Norge har et eget representasjonskontor i Murmansk (Russland), og er medeier i den russiske banken Bank Tavrichesky OJSC som har hovedkontor i St. Petersburg (Russland).

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.