Endringer i rapportert kapitaldekning for 3. kvartal 2019

Report this content

SpareBank1 Nord-Norge rapporterte per 3. kvartal 2019 følgende tall for konsernets kapitaldekning:

  • Ren kjernekapitaldekning: 15,9%
  • Kjernekapitaldekning: 17,3%
  • Totalkapitaldekning: 19,0%
  • Uvektet kjernekapitaldekning: 7,9%

Som følge av nedsalget i BN Bank fra 23,5% til 9,99% i 2. kvartal 2019, endret banken fra og med 3. kvartal 2019 kapitaldekningsmessig behandling av BN Bank. Dette innebar at BN Bank ikke lenger ble konsolidert i kapitaldekningsrapporteringen, men ble vurdert som en egenkapitalposisjon. Finanstilsynet har gjort banken oppmerksom på at de legger til grunn en annen fortolkning av de faktiske forhold og kapitaldekningsreglene enn SpareBank 1 Nord-Norge. SpareBank1 Nord-Norge er ikke enig i Finanstilsynets vurderinger, men har likevel besluttet å konsolidere BN Bank i kapitaldekningsrapporteringen.

Korrigerte tall for konsernets kapitaldekning per 3. kvartal 2019 er:

  • Ren kjernekapitaldekning: 15,5% (-0,4 %)
  • Kjernekapitaldekning: 16,9% (-0,4 %)
  • Totalkapitaldekning: 18,6% (-0,4 %)
  • Uvektet kjernekapitaldekning: 7,7% (-0,2 %)

SpareBank 1 Nord-Norge sin kapitalsituasjon er, også etter ovennevnte korrigeringer, fortsatt svært god.

Kontaktpersoner:

CFO Bengt Olsen, tlf. 975 89 560

CRO Liv Bortne Ulriksen, tlf. 957 31 130

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Dokumenter og linker