• news.cision.com/
  • SpareBank 1 Nord-Norge/
  • Finanstilsynet har fattet vedtak om krisetiltaksplan og fastsetting av minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) for SpareBank 1 Nord-Norge

Finanstilsynet har fattet vedtak om krisetiltaksplan og fastsetting av minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) for SpareBank 1 Nord-Norge

Report this content

SpareBank 1 Nord-Norge har mottatt vedtak om bankens MREL-krav fra Finanstilsynet. MREL-kravet er satt til 32,5 % av justert risikovektet beregningsgrunnlag. Kravet er basert på konsernets balanse pr. 31. desember 2018, og hensyntatt tilgjengelig ansvarlig kapital i konsernet medfører dette et foreløpig beregnet økt nominelt behov for konvertibel gjeld på NOK 8 108 millioner. Konsernets MREL-krav er i varselet gjort gjeldende fra 31. mars 2020, mens kravet til etterstillelse skal oppfylles innen 31. desember 2022, og kan fases inn ved at SpareBank 1 Nord-Norge fram til denne datoen kan medregne gjeld som er utstedt før 1. januar 2020 forutsatt at denne tilfredsstiller generelle krav til konvertibel gjeld. Det gjøres oppmerksom på at det beregnede nominelle økte behovet for konvertibel gjeld på NOK 8 108 millioner ikke hensyntar endringer i regulatoriske kapitalkrav utover økt motsyklisk kapitalbuffer fra 31. desember 2019, samt balanseutvikling mv.

SpareBank 1 Nord-Norge vil innen 31. mars 2020 oversende Finanstilsynet en plan for innfasing av kravet om etterstillelse av MREL-kvalifiserende gjeld. Planen vil inkludere en rimelig opptrapping for å tilfredsstille kravet innen 31. desember 2022.

Kontaktpersoner:

Finanssjef Ronny Løvberg Sørensen, tlf 971 05 220

CFO Bengt Olsen, tlf 975 89 560

CRO Liv Bortne Ulriksen, tlf 957 31 130

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.