FORELØPIG REGNSKAP FOR 2000

- SpareBank 1 Nord-Norge med 504 mill kroner i resultat for 2000
- Høy innskuddsvekst
- Millionbeløp til utdanningsinstitusjoner i Bodø og TromsøKonsernet hadde også i 2000 et meget godt driftsår. Resultatet etter tap, men før skatt er på 504 mill kroner. Dette er 104 mill kroner bedre enn for 1999. Resultatet for 2000 er påvirket av store engangsinntekter, store engangskostnader, godt salg og god underliggende bankdrift. Banken fikk en nettogevinst på 222 mill kroner ved salget av sin aksjepost i Fellesdata AS.

Hovedstyret foreslår et utbytte pr grunnfondsbevis på kr 19,00, det er kr 2,00 mer enn utbyttet i 1999. Skattekostnad er beregnet til 120 mill kroner og egenkapitalavkastning etter skatt er på 19,2 %. Konsernets forvaltningskapital er på 33 143 mill kroner, en økning i forhold til 1999 på 11,7 %.

Banken har avsatt 5 mill kroner til utdanningsinstitusjoner i Bodø og Tromsø. Det er Siviløkonom-utdanningen i Bodø og Fiskerihøgskolen ved Universitetet i Tromsø som får nyte godt av disse midlene.

Forvaltningskapital, utlån og innskudd
SpareBank 1 Nord-Norge overtok VÅR Banks avdeling i Tromsø i mars 2000, med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2000. De samlede utlån utgjorde på overtakelsestidspunktet 1 420 mill kroner, mens innskuddene utgjorde 220 mill kroner. Denne overtakelsen har betydning for den vekst banken har hatt i balansen i 2000. Der veksten er angitt i prosent er det i parentes angitt vekstprosent eksklusive VÅR Banks portefølje.

Konsernets forvaltningskapital økte med 4 514 mill kroner til 33 143 mill kroner ved utgangen av 2000. Dette er en økning på 15,8 % (10,7 %) sammenlignet med utgangen av 1999.

Brutto utlån økte fra 24 904 mill kroner ved utgangen av 1999 til 29 237 mill kroner ved utgangen av 2000. Dette er en vekst på 17,4 % (11,7 %). Veksten fordeler seg med 18,0 % vekst i personmarkedet og 16,6 % vekst til næringsliv og offentlig sektor. Fordelingen av bankens portefølje er etter dette at personmarkedslån utgjør 54,0 %, næringslivslån 42,0 % og lån til offentlig sektor 4,0 %.

Banken har i sin utlånsvirksomhet lagt vekt på betalingsevne og tilfredsstillende sikkerhetsdekning for å holde kredittrisikoen på et akseptabelt nivå.

Innskudd fra kunder økte i løpet av 2000 med 2 898 mill kroner eller 20 % i morbank. Dette er den høyeste innskuddsvekst banken har hatt i løpet av ett enkelt år. Innskuddsøkningen fordeler seg med 17,5 % i personmarkedet, 27,8 % fra næringslivsmarkedet og 4,5 % fra offentlig sektor. I tillegg har banken solgt andre spareprodukter for 820 mill kroner.Mislighold og tap
Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer er på 334 mill kroner ved utgangen av 2000. Dette utgjør 1,14 % av brutto utlån. Tilsvarende ved utgangen av 1999 var 268 mill kroner eller 1,08 % av brutto utlån.

Konsernet hadde i 2000 spesifiserte tap på utlån på 51 mill kroner, som utgjør 0,18 % av brutto utlån. Til sammenligning utgjorde de spesifiserte tapene 50 mill kroner, eller 0,20 % av brutto utlån i 1999. De spesifiserte tapene fordeler seg med 64 mill kroner i næringslivsmarkedet og en netto inngang på tidligere tapsavskrivninger i personmarkedet med 13 mill kroner.

Styret har funnet det riktig å avsette ytterligere 51 mill kroner i uspesifiserte tap med bakgrunn i den høye utlånsveksten i 2000. De samlede avsetninger til uspesifiserte tap utgjør etter dette 240 mill kroner, som utgjør 0,82 % av brutto utlån. Tilsvarende tall for 1999 var 189 mill kroner som utgjorde 0,76 % av brutto utlån.


Driftskostnader
Konsernets samlede driftskostnader utgjorde 813 mill kroner i 2000, mot 696 mill kroner i 1999, en økning på 117 mill kroner. Den betydelige kostnadsveksten skyldes i all hovedsak engangskostnader.

Gjennom SpareBank 1 Gruppen AS er banken med i betydelige investeringer i en rekke utviklingsprosjekter som gir økte investeringskostnader i starten, men som har et betydelig inntjeningspotensiale og som også vil gi grunnlag for bedre effektivitet.

Oppsummering
SpareBank 1 Nord-Norge har gjennom det økonomiske resultatet, vekst og ikke minst gjennom økt kundetilfredshet styrket sin posisjon i landsdelen. Kundetilfredshetsmåling viser markant framgang både i person- og i bedriftsmarkedet. Framgangen skyldes både et komplett tjenestetilbud og konsernets bevisste satsing på økt kompetanse og ferdigheter hos sine medarbeidere.

Konsernet har i løpet av 2000 satt sterkere fokus på salg av finansielle produkter og tjenester. Dette gjelder spesielt ulike spareprodukter og forsikringsprodukter. Dette har gitt betydelige resultater i løpet av 2000.

Gjennom aktivt engasjement søker banken å delta i utviklingen av Nord-Norge.

For mer detaljerte opplysninger vises til vedlagte tallmateriale.

Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94. <br> <br>Informasjon med tallmateriale er også tilgjengelig på Oslo Børs og SpareBank 1 Nord-Norges hjemmeside på internett : www.snn.no. <br> <br>Tromsø, 7. februar 2001 <br> <br> <br> <br>Kjell Kolbeinsen <br>

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker