Godkjenning årsoppgjør

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge har 17. mars 2010 behandlet årsoppgjøret for 2009 og gjort følgende vedtak:

 

1.      Det fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2009 for morbanken og konsernet fastsettes som morbankens og konsernets regnskap for 2009.

 

2.      Kontantutbytte på bankens egenkapitalbevis for 2009 fastsettes til kr 6,75 per egenkapitalbevis, totalt 120.906.493 kroner.

 

Utbytte utbetales til de egenkapitalbeviseiere som er registrert som eiere per 17.03.10. Bankens egenkapitalbevis går ex utbytte 18.03.10.

 

3.      Banken avsetter 127.238.977 kroner til utjevningsfondet.

 

4.      Banken avsetter 229.107.959 kroner til utbytte til bankens samfunnseide kapital.  Dette fordeles som følger:

  

·        Bankens balanseførte gavefond

 68.604.222  kroner

 

·        Kulturnæringsstiftelse med allmennyttig formål

      (under etablering)

100.000.000 kroner

·        Sparebankstiftelse (egenkapitalstiftelse) eller tilsvarende, med hovedformål å være langsiktig eier i SpareBank 1 Nord-Norge (under etablering)

30.503.737  kroner

·        Gaver (disponert av regionstyrene/adm dir):

30.000.000  kroner

 

Hovedstyret gis fullmakt til å foreta nødvendige disponeringer og tildeling av nødvendige fullmakter for gjennomføring av dette punkt.

 

5.      Hovedstyret gis fullmakt til å disponere bankens balanseførte gavefond innenfor de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer for tildeling av gaver.

 

6.      Banken avsetter 241.107.501 kroner til Sparebankens fond.

 

7.      Den fremlagte utforming av bankens utbyttepolitikk tas

       til etterretning.

 

 

  

 

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner