Innkalling til representantskapsmøte i SpareBank 1 Nord-Norge 20. mars 2013

Det innkalles til representantskapsmøte

Onsdag 20. mars 2013 kl 13.00
i bankens festsal, Storgt. 65 i Tromsø, 3. etg. inngang Fr. Langes gt.

Til behandling foreligger:

sak 1/2013  Godkjenning av tillits- og tjenesteverv i andre kredittinstitusjoner
sak 2/2013  Årsoppgjøret 2012
sak 3/2013  Revisjonshonorar 2012
sak 4/2013  Kontrollkomiteens melding
sak 5/2013  Retningslinjer godtgjørelser for ledende ansatte 
sak 6/2013  Kjøp/pant egne egenkapitalbevis
sak 7/2013  Endring av instruks for regionstyrene
sak 8/2013  Fullmakt til rettet emisjon, utstedelse av fondsobligasjon og opptak av ansvarlig lån

Saksdokumentene følger vedlagt.
I dette representantskapsmøtet deltar det gamle representantskapet, kalt Representantskapet 2012, se vedlagte oversikt. De som ønsker å delta som observatører fra det "nye" representantskapet er velkommen.

Den etterfølgende dag, torsdag 21. mars, møter det nye representantskapet, slik det er sammensatt etter valgene tidligere i år. Dette vil fremgå av særskilt innkalling.

Det vises for øvrig til vedlagte opplegg for møtedagene.

Vel møtt!


Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Nord-Norge

 

Jan-Hugo Sørensen                                        Jan-Frode Janson
representantskapets leder                               konsernsjef

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker