Innkalling til representantskapsmøte i SpareBank 1 Nord-Norge 21. mars 2013

Det innkalles til representantskapsmøte

Torsdag 21. mars 2013 kl 09.00
i bankens festsal, Storgt. 65 i Tromsø, 3. etg. inngang Fr. Langes gt.

Til behandling foreligger:

sak   9/2013  Valg av tillitsvalgte
sak 10/2013  Valg av ansvarlig revisor
sak 11/2013  Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte
sak 12/2013  Fullmakt til rettet emisjon, utstedelse av fondsobligasjon og opptak av ansvarlig lån

Saksdokumenter følger vedlagt.

I dette representantskapsmøtet deltar det nye representantskapet slik det er sammensatt etter årets valg og kalt Representantskapet 2013, se vedlagte oversikt.  Forøvrig er alle som deltar 20. mars invitert som observatører på dette møtet.

 


Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Nord-Norge

 

Jan-Hugo Sørensen (sign.)                     Jan-Frode Janson
Representantskapets leder                     konsernsjef


 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker