Innkalling til representantskapsmøte i SpareBank 1 Nord-Norge 24. mars 2015

Det innkalles til representantskapsmøte tirsdag 24. mars 2015 kl. 13.00 i bankens festsal, Storgt. 65 i Tromsø, 3. etg. inngang Fr. Langes gt.

Til behandling foreligger:

sak 1/2015 Godkjenning av tillits- og tjenesteverv i andre kredittinstitusjoner
sak 2/2015 Årsoppgjøret 2014
sak 3/2015 Revisjonshonorar 2014
sak 4/2015 Kontrollkomiteens melding
sak 5/2015 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
sak 6/2015 Kjøp/pant egne egenkapitalbevis
sak 7/2015 Sammenslåing av bankkontorer i Finnmark
sak 8/2015 Avvikling av Kontrollkomité
sak 9/2015 Orientering om ny finansforetakslov

Saksdokumentene følger vedlagt.

I dette representantskapsmøtet deltar det gamle representantskapet, kalt Representantskapet 2014, se vedlagte oversikt. De som ønsker å delta som observatører fra det ”nye” representantskapet er velkommen. Den etterfølgende dag, onsdag 25. mars, møter det nye representantskapet, slik det er sammensatt etter valgene tidligere i år. Dette vil fremgå av særskilt innkalling. Det vises for øvrig til vedlagte opplegg for møtedagene.   Vel møtt!

Med vennlig hilsen SpareBank 1 Nord-Norge

Roar Dons. representantskapets leder   
Jan-Frode Janson, konsernsjef