Innkalling til representantskapsmøte i SpareBank 1 Nord-Norge 25. mars 2015

Det innkalles til representantskapsmøte

Onsdag 25. mars 2015 kl 09.00 i bankens festsal, Storgt. 65 i Tromsø, 3. etg. inngang Fr. Langes gt.

Til behandling foreligger:

sak 10/2015    Valg av tillitsvalgte
sak 11/2015    Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte
sak 12/2015    Avvikling av Kontrollkomiteen

Saksdokumenter følger vedlagt.

I dette representantskapsmøtet deltar det nye representantskapet slik det er sammensatt etter årets valg og kalt Representantskapet 2015, se vedlagte oversikt. Forøvrig er alle som deltar 24. mars invitert som observatører på dette møtet.

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Nord-Norge

Roar Dons, Representantskapets leder                                                     
Jan-Frode Janson, konsernsjef