Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseierne i SpareBank 1 Nord-Norge

Tromsø, 04.02.10

 

Det innkalles til valgmøte for egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge.


Torsdag 18. februar 2010 kl 11.00 i bankens festsal, 3. etg. Storgaten 65 i Tromsø.  Inngang fra Fredrik Langes gate. Registrering fra kl 10.00.

Egenkapitalbeviseierne har tidligere valgt 16 medlemmer og 8 varamedlemmer til representantskapet.  Ifølge "Forskrifter om egenkapitalbevis i sparebanker" går 1/4 av medlemmene ut ved loddtrekning hvert av de tre første årene, og deretter hvert år de som har gjort tjeneste lengst.

På valg i år er fire medlemmer.  Valgperioden er 4 år.   I tillegg skal det velges ett medlem og to varamedlem til valgkomitéen for egenkapitalbeviseierne.  Disse velges for en valgperiode på 2 år.  Valgkomitéens innstilling følger vedlagt.

Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. 

Egenkapitalbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet og ha stemmerett ved valget eller avgi fullmakt, jfr. vedlagte fullmaktsskjema.  I begge tilfeller må vedlagte skjema benyttes, og påmelding sendes innen mandag 15. februar 2010 kl 1500 til

SpareBank 1 Nord-Norge, direksjonssekretariatet,

postboks 6800, 9298 Tromsø

eller på fax 77 65 52 11  / e-post til: kirsti.jager.torkildsen@snn.no

Det utbetales ikke honorar/reisegodtgjørelse for deltakelse på valgmøtet.

Etter at valgene er avviklet, vil adm. direktør Hans Olav Karde gi en orientering om SpareBank 1 Nord-Norge.

 

Med vennlig hilsen                                                    

 

SpareBank 1 Nord-Norge  

Jan-Hugo Sørensen (sign.)  

representantskapets leder   

 

 

Hans Olav Karde

adm. direktør


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner