Innkalling til valgmøte for grunnfondsbeviseierne i

Det innkalles til valgmøte for grunnfondsbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge
 
            tirsdag 17. februar 2009 kl 11.00 i bankens festsal, 3. etg.
            Storgaten 65 i Tromsø.  Inngang fra Fredrik Langes gate.           Registrering fra kl 10.00.
 
Grunnfondsbeviseierne har tidligere valgt 16 medlemmer og 8 varamedlemmer til representantskapet.  Ifølge "Forskrifter for grunnfondsbevis i sparebanker" går 1/4 av medlemmene ut ved loddtrekning hvert av de tre første årene, og deretter hvert år de som har gjort tjeneste lengst.
 
På valg i år er fem medlemmer.  Valgperioden er 4 år.   I tillegg skal det velges leder, ett medlem og ett varamedlem til valgkomitéen for grunnfondsbeviseierne.  Disse velges for en valgperiode på 2 år.  Valgkomitéens innstilling følger vedlagt.
 
Stemmeberettigede er grunnfondsbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert grunnfondsbevis gir én stemme.
 
Grunnfondsbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet og ha stemmerett ved valget eller avgi fullmakt, jfr. vedlagte fullmaktsskjema.  I begge tilfeller må vedlagte skjema benyttes, og påmelding sendes innen torsdag 12. februar 2009 kl 1500 til
 
SpareBank 1 Nord-Norge, direksjonssekretariatet,
postboks 6800, 9298 Tromsø
 
eller på fax 77 65 52 11  / e-post til:  rigmor.berntsen@snn.no
 
Det utbetales ikke honorar/reisegodtgjørelse for deltakelse på valgmøtet.
 
Etter at valgene er avviklet, vil adm. direktør Hans Olav Karde gi en orientering om SpareBank 1 Nord-Norge.
 
 

Med vennlig hilsen                                                    
 
SpareBank 1 Nord-Norge  
Jan-Hugo Sørensen (sign.)                                                              Hans Olav Karde
Representantskapets leder                                                              adm. direktør

Abonner

Dokumenter og linker