Konjunkturbarometer for Nord-Norge - høsten 2007 (pressemelding)

Konjunkturbarometeret for Nord-Norge - høsten 2007:
 
Høykonjunktur, stramt arbeidsmarket og fokus på miljø og petroleum
 
-Miljøspørsmålet, økt petroleumsvirksomhet og et stramt arbeidsmarked er tre av de største utfordringene vi står overfor i Nord-Norge i tiden fremover, sier administrerende direktør Hans Olav Karde i SpareBank 1 Nord-Norge. Dette kommer frem i forbindelse med fremleggelsen av høstens Konjunkturbarometer for Nord-Norge.
 
Den nordnorske dagsordenen preges altså mot slutten av 2007 av spørsmål som menneskeskapte klimaendringer, planene om økt petroleumsvirksomhet og utfordringer på arbeidsmarkedet.
 
-Dette er store tema som vi må evne og håndtere på en riktig måte. Miljø har fått sin rettmessige plass på dagsordenen, og er et spørsmål som må adresseres av både myndigheter og næringsliv. Her gjelder det å ikke la seg overvelde av størrelsen på utfordringene, men å se muligheter for handling. Det er en av årsakene til at vi har valgt å fokusere gjennomgående på miljø i høstens konkunkturbarometer, sier Karde.
 
Petroleumsvirksomhet
Opptrappingen av petroleumsvirksomheten i nord er et annet spørsmål som får stor oppmerksomhet, og er tema for det faste bilaget Arena.
 
-Vi må evne og ha flere tanker i hodet samtidig og petroleumsvirksomheten eksisterer i vår virkelighet side om side med miljøutfordringene. Om vi evner å skape lokale ringvirkninger av denne virksomheten avhenger blant annet av statlig politikk og evnen til regioalt samarbeid, sier Hans Olav Karde.
 
Høykonjunktur
Landsdelen preges fremdeles av en høykonjunktur som har vart siden 2003. Selv om farten i økonomien ennå er høy, ser man nå tegn til at hastigheten vil avta noe fremover. Det er klare tendenser til at den internasjonale høykonjunkturen er i ferd med å avta. Rentefifferansen mellom Norge og våre handelspartnere øker. Kronekursen har styrket seg og dollaren er betydelig svekket. Dette er faresignaler for nordnorske eksportbedrifter. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til hvor stor den internasjonale nedgangen blir..
 
-I Norge og Nord-Norge er usikkerheten først og fremst knyttet til boligmarkedet. En korreksjon av boligprisene er allerede i gang, men det er liten grunn til å tro at det dreier seg om en stor boligboble som kommer til å sprekke, forklarer Karde.
 
Stramt arbeidsmarked
Høstens konjunkturbarometer peker også på det stramme arbeidsmarkedet som en utfordring i tiden fremover.
 
-Rekordlav arbeidsledighet kombinert med høy sysselsetting gir utfordringer med å skaffe nødvendig kompetanse og arbeidskraft. Mange bransjer opplever rekrutteringsvansker, særlig gjelder dette bygg- og anlegg. Kampen om kompetansen, som vi tok opp i vårens konjunkturbarometer, er altså fremdeles en viktig utfordring for landsdelen, sier Hans Olav Karde.
 
Konjunkturbarometeret og Arena, samt et sammendrag av disse, finnes vedlagt denne pressemeldingen. Vedlagt finnes også powerpointpresentasjonene til adm.dir. Hans Olav Karde og viseadm. dir. Oddmund Åsen. En nettversjon av denne og tidligere utgaver av Konjunkturbarometeret og Arena finnes også på www.snn.no og i en nettversjon på www.kbnn.no.
 
 
Tromsø, 15. november 2007
for SpareBank 1 Nord-Norge
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør
 
 
 
Om Konjunkturbarometeret
Konjunkturbarometeret for Nord-Norge høst 2007 er et samarbeid mellom SpareBank 1 Nord-Norge, Innovasjon Norge, Rød Tråd og Norut Tromsø AS. Norut er ansvarlig for det faglige innholdet. Formålet med konjunkturbarometeret er å bidra med informasjon og kunnskap om næringslivet i Nord-Norge.
 
Om SpareBank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 245 000 personkunder, ca. 40 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 98 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 82 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard, samt et eget representasjonskontor i Murmansk, Russland.
 
 
 
 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.