Konjunkturbarometer for Nord-Norge, høst 2012

SpareBank 1 Nord-Norge og Innovasjon Norge Troms offentliggjør høstens utgave av KB mandag 12. november. Norut Tromsø har det faglige ansvaret for KB og Menon Business Economics har det faglige ansvaret for Arena.

Stor økonomisk usikkerhet

Den økonomiske situasjonen i Europa er fortsatt kritisk for mange land, med store budsjettunderskudd, høy arbeidsledighet og negativ vekst. Vi ser en tydelig skjevdeling i Europa med stor variasjon i rentenivå og arbeidsledighet. Hvert enkelt land har ulik tilnærming til løsning, men det er en lang veg til økonomisk vekst. Annerledeslandet Norge står i en særstilling med økonomisk vekst på nesten 4 %, og som ett av få land i verden uten statsgjeld og med mangel på arbeidskraft. Men effekten av de økonomiske problemene i resten av verden begynner nå å slå inn i enkelte sektorer. Utfordringene med svake internasjonale markeder er særlig synlig i marin sektor.

Den økonomiske utviklingen i USA er fortsatt svak, men det er lyspunkter. Arbeidsledigheten er nå på sitt laveste nivå på tre år. President Obama er valgt for en ny fireårsperiode, men republikanerne har fremdeles flertall i representantenes hus. Den politiske uenigheten om finanspolitiske innstramminger gjør det vanskelig å få politisk gjennomslag for tiltak.

Vekstanslagene for BRICS-landene (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika) er nedjustert, men ligger likevel godt over veksttakten i de vestlige økonomiene. Kina viser en svakere utvikling enn før. Kina har fremdeles høy vekstrate, men i 11 måneder på rad viser produksjonsindeksen negativ utvikling. Den kinesiske sentralbanken har satt i gang tiltak for å stimulere økonomien, men fare for høy inflasjon begrenser handlingsfriheten. Kinas utfordringer skyldes lavere eksport, høyere lønninger og økte krav om demokratiske reformer.

Økonomien i nord

Nord-Norge klarer seg bra, og en stor offentlig sektor er en garantist for et godt offentlig tjenestetilbud. Samtidig er det en utfordring at sektoren binder arbeidskraft. Det er et tankekors at 12 av 25 kommuner i Troms har en offentlig sysselsettingsandel over 50 % i dag.

Petroleumssektoren sysselsetter en liten andel (1,2 %), men er likevel en viktig driver for økonomisk utvikling. Det planlegges stor leteaktivitet på nordnorsk sokkel, som kan gi ringvirkninger til en voksende leverandørindustri. Mye av aktiviteten sentreres rundt forsyningsbasene i Hammerfest og Sandnessjøen.
 
Arbeidsmarkedet i Nord-Norge er stramt og ledigheten holder seg lav. Dette gjør rekruttering av arbeidskraft fra andre deler av Norge og utlandet til en nødvendighet for mange nordnorske bedrifter.

Samferdsel

En viktig forutsetning for å bygge et attraktivt og effektivt næringsliv er gode transportveier. Samferdsel er derfor et gjennomgående tema i høstens KB. Forslaget til Nasjonal transportplan vil verken imøtekomme næringslivets transportbehov, eller skape mer bærekraftig og robust infrastruktur i Nord-Norge. Det må satses betydelig mer på infrastruktur og knutepunkter som styrker samspillet mellom land- og sjøtransport. Også i forhold til våre naboland synes ambisjonsnivået for lavt til å styrke integrasjon og utnytte felles vekstmuligheter i nord.

Arena

Arena omhandler framtidens næringer i nord. Vi ser en dynamikk i landsdelens næringsliv som vi knapt har vært vitne til tidligere. Både tradisjonelle og nye framvoksende næringer viser vilje og evne til å hevde seg i nasjonal og internasjonal konkurranse. Fire næringer står fram som særlig spennende for landsdelens framtid: Sjømat, offshorerettet maritim, fornybar energi og reiseliv.
 

Tromsø, 12. november 2012

for SpareBank 1 Nord-Norge
 
Oddmund Åsen
viseadm. direktør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.