Konjunkturbarometer for Nord-Norge, vår 2010

SpareBank 1 Nord-Norge presenterte i dag vårens utgave av Konjunkturbarometer for Nord-Norge. Konjunkturbarometerets arenabilag har denne gangen satt søkelys på sosiale medier.


Hovedsamarbeidspartnere er Innovasjon Norge, og Norut AS som er forskningsmessig ansvarlig. Konjunkturbarometeret konkluderer med at det er lysere tider økonomisk. Norge har klart seg bra gjennom nedgangskonjunkturen, og Nord-Norge er den regionen i Norge som har klart seg best.

 

Arenabilag: Sosiale medier er utarbeidet av Invenia AS i Tromsø. Sosiale medier har endret måten vi kommuniserer på på nett. Dette får konsekvenser også for næringslivet.Arena ser denne gangen på sosiale medier og hvordan næringslivet kan forholde seg til sosiale medier. Dette gjør vi gjennom å kombinere faglige tema med eksempler fra lokale bedrifter.  

 

Konjunkturbarometeret og arenabilaget kan lastes ned her

Hovedfunn
Nord-Norge har i liten grad blitt rammet av nedgangskonjunkturen, og arbeidsledigheten er på vei ned. Både husholdningene og bedriftene i landsdelen er optimistiske til den framtidige utviklingen. Det er imidlertid fortsatt mørke skyer internasjonalt. Den gryende internasjonale veksten kan stoppe opp i takt med nedtrappingen av motkonjunkturtiltak, og det er nå mange land som har store problemer med høy og voksende statsgjeld.

 

Ut fra spådommene går det overraskende bra i nordnorsk næringsliv. Det private konsumet har så langt drevet veksten som er kommet. I de mest rammede næringene, bygg og anlegg og industri, forventes det voksende aktivitet. Og i en tid med stor nedgang i internasjonalt reiseliv, har Nord-Norge hatt en kraftig økning i antall besøk fra utlandet.

 

Nord-Norske forventninger

For første gang presenterer Konjunkturbarometer for Nord-Norge en egen forventningsundersøkelse for bedrifter og husholdninger i Nord-Norge. Forskning viser at slike forventningsundersøkelser kan forklare opp mot 50% av det private konsumet i påfølgende kvartal.

 

Bedriftene og husholdningene i Nord-Norge er optimistiske til den framtidige utviklingen. Husholdningene, som har vært den viktigste kilden til omslaget i økonomien, har hatt en positiv utvikling i egen økonomi det siste året og forventer at den blir enda bedre neste år. Også bedriftene synes å ha fått tilbake framtidstroen og forventer en positiv utvikling i omsetning, lønnsomhet og sysselsetting. Det er i Finnmark vi finner de mest optimistiske bedriftene og husholdningene.

 

Offentlig sektor

Vi har i tidligere utgaver av Konjunkturbarometer for Nord-Norge påpekt offentlig sektors rolle i Nord-Norge. I vårens utgave foretar vi et dypdykk i sektoren og ser nærmere på hvilken effekt sektoren har på næringslivet i Nord-Norge.

 

Omkring halvparten av alle sysselsatte i Nord-Norge jobber i eller i tilknytning til offentlig sektor, og nordnorsk næringsliv samhandler i betydelig større grad med sektoren enn ellers i landet. Det offentlige er også svært viktig for utviklingen av det kunnskapsintensive næringslivet i landsdelen. Landsdelens store offentlige sektor kan forklares med mange små kommuner og spredt bosetning. I tillegg utgjør nasjonale oppgaver, som forsvaret, en betydelig andel av offentlig sektor i nord.

 

Offentlig vekst

Offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon står for en stor del av ressursbruken i samfunnet. andsdelens voksende andel eldre innebærer også at den yrkesaktive delen av befolkningen reduseres. Dette medfører både lavere skatteinntekter og færre hender til ulike oppgaver i samfunnet. Dette gjelder særlig små og perifere kommuner. Offentlig sektor kommer dermed til å vokse i tiden framover.

 

Kontaktperson:
Vidar Korsberg Dalsbø
Kommunikasjonssjef
Telefon: 99380389

 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner