Korreksjon: Styret foreslår redusert utbytte på grunn av koronakrisen

Styret i SpareBank 1 Nord-Norge foreslår å endre utdelingsgraden av fjorårets resultat fra 58,6 prosent til 42,6 prosent. Nytt utbytte foreslås til 4,00
kroner per egenkapitalbevis.

Den endrede utbyttegraden kommer som en konsekvens av at Finanstilsynet har bedt alle norske banker gjøre en ny vurdering av overskuddsdisponeringen. I
opprinnelig forslag ble det foreslått et utbytte per egenkapitalbevis på 5,50 kroner. Dette tilsvarte en utbyttegrad på 58,6 prosent. I sum tilsvarte dette
639 mill til samfunnet og 552 mill til egenkapitalbeviseierne.

Krisen Norge nå er inne i blir tatt på stort alvor av styret i SpareBank 1 Nord-Norge. Forslaget til endret utbytte tar hensyn til dette, samtidig som det tar
hensyn til forutsigbarheten som er nødvendig ovenfor våre eiere; de private investorene og det nordnorske samfunnet. Endringen vil styrke konsernets
soliditet ytterligere, og gjøre konsernet enda bedre rustet til å være en sterk bank for både folk og næringsliv i Nord-Norge. SpareBank 1 Nord-Norge har
allerede egenkapital som ligger godt over myndighetskravene, og banken har dermed kraft til å være en støttespiller for landsdelen også i vanskelige tider,
som nå.

SpareBank 1 Nord-Norge skal også være en god investering for eierne, gjennom å skape best mulig resultater og følge en forsvarlig og forutsigbar
utbyttepolitikk. Styret mener derfor det er riktig å redusere utbetaling av utbytte til 4,00 kroner per egenkapitalbevis.

Samfunnsutbyttet reduseres dermed fra 639 millioner kroner til 465 millioner. Dette er midler som vil komme svært godt med for det nordnorske samfunnet i
dagens situasjon. Utbyttet til egenkapitalbeviseierne reduseres fra 552 millioner til 401 millioner.

Den reduserte utdelingsgraden forbedrer kapitaldekningen med 51 punkter og ny ren kjernekapitaldekning vil bli på 17,2%.


Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

Finansdirektør Bengt Olsen, tlf 975 89 560
Kommunikasjonsdirektør Stein Vidar Loftås tlf 951 12 576

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner