Landsdelens egen bank posisjonerer seg for videre vekst i Nord-Norge

Report this content

SpareBank 1 Nord-Norge leverer et godt resultat for 2. kvartal. For å følge den positive utviklingen i landsdelen henter banken inn ny kapital gjennom emisjon.  
 
SpareBank 1 Nord-Norge leverer et godt resultat for 2. kvartal 2013. Driftsresultatet før skatt er på 497 millioner kroner, mot 392 millioner kroner for 2. kvartal 2012. 
 
- Resultatet for 2. kvartal bidrar til å styrke egenkapitalen i SpareBank 1 Nord-Norge.  Som følge av myndighetenes strengere krav til kapitaldekning, må dette arbeidet fortsette de neste årene. Et godt økonomisk prinsipp er å bygge reserver i gode tider. Det er akkurat det vi gjør nå, sier SpareBank 1 Nord-Norges konsernsjef Jan-Frode Janson.
 
Nord-Norge er inne i en periode med fortsatt god vekst. Dette merkes innenfor alle sektorene i samfunnet. En viktig årsak til den positive utviklingen er landsdelens tilgang til verdifulle naturressurser og utnyttelsen av disse. Betydelige funn av olje og gass i Norskehavet og i Barentshavet gjør at det er en sterk vekst i oljenæringen både direkte og indirekte gjennom mange relaterte næringer.
 
- Landsdelen fremstår som spennende og attraktiv, med stor bredde av muligheter, sier konsernsjefen.
 
SpareBank 1 Nord-Norge iverksatte tidligere i år flere ulike tiltak for å møte de nye kravene til kapitaldekning. Det er blant annet varslet redusert utbytte til eierne og igangsatt kostnadsreduserende tiltak. Prisingen av bankens produkter er også tilpasset de nye rammebetingelsene.
 
- Vi ser at de tiltakene vi iverksatte gir resultater. I tillegg er det spesielt gledelig at vi øker våre markedsandeler i personmarkedet.
 
For å sikre at banken er i posisjon til å ta del i veksten i landsdelen foreslår hovedstyret overfor representantskapet å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon av egenkapitalbevis på inntil 750 millioner kroner.  I tillegg vurderes utnyttelse av inntil 200 millioner kroner av foreliggende fullmakt fra representantskapet om rettet emisjon.
 
- Som landsdelens egen bank skal vi være med på oppturen. Vår visjon er "For Nord-Norge", og den forplikter. Derfor inviterer vi nå til en emisjon, sier Jan-Frode Janson.
 
Ytterligere kommentarer til regnskapet fremgår av vedlagte notat. Eventuelle spørsmål rettes til konsernsjef Jan-Frode Janson, tlf. 909 75 183 eller konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes, tlf. 905 19 774. Se også bankens hjemmeside www.snn.no
 
Tromsø, 13. august 2013
for SpareBank 1 Nord-Norge
 
Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør