NONG - Godkjenning årsoppgjør 2015

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge har 16.03.16 behandlet årsoppgjøret for 2015 og gjort følgende vedtak:

 1. Det fremlagte Årsregnskap og Årsberetning for 2015 for morbanken og konsernet fastsettes som morbankens og konsernets regnskap for 2015.
   
 2. Kontantutbytte på bankens egenkapitalbevis for 2015 fastsettes til kr 2,00 per egenkapitalbevis, totalt 200 796 032,00 kroner.
  Utbytte utbetales til de egenkapitalbeviseiere som er registrerte eiere per 16.03.16. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte 17.03.16.
   
 3. Banken avsetter 145 065 577,25 kroner til utjevningsfondet.
   
 4. Banken avsetter 60 000 000,00 kroner til utbytte i form av gaver til bankens samfunnseide kapital.
   
 5. Banken avsetter 324 853 853,32 kroner til Sparebankens fond.

Det opplyses videre at utbytte utbetales 05.04.16. Ny eierandelsbrøk eksklusive utbytte for 2016 er per 01.01.2016 beregnet til 46,36 %.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

Konsernsjef Jan-Frode Janson; mob + 47 909 75 183
Finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes; mob +47 905 19 774

Abonner