NONG - SpareBank 1 Nord-Norge styrker egenkapitalen

Report this content

Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge foreslår å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon mot eksisterende egenkapitalbeviseiere på inntil 750 mill kroner.  I tillegg vurderes utnyttelse av inntil 200 mill kroner av foreliggende fullmakt fra representantskapet om rettede emisjoner på inntil 320 mill kroner.
 
Konsernet har gjennomført - og vil gjennomføre - ulike tiltak for å styrke soliditeten, herunder;
  • ulike tiltak for økt inntjening, herunder økte marginer på utlån
  • redusert utbyttegrad
  • redusert utlånsvekst spesielt innenfor bedriftsmarkedet
  • søknad om IRBA godkjenning
  • tiltak for økt kapitalutnyttelse
  • nedsalg av bankens eierskap i SpareBank 1 Oslo Akershus 
Bakgrunnen for forslaget om å styrke egenkapitalen gjennom emisjoner er for å møte fremtidige kapitalkrav, samt for å ta del i en lønnsom vekst i landsdelen. 
 
Sammenlignet med 30.06.2013 vil de planlagte emisjonene øke konsernets kjernekapitaldekning med inntil 1,7 prosentpoeng.
 
Fortrinnsrettsemisjonen er garantert av et konsortium bestående av SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SR-bank, Sparebanken Hedmark, Samspar og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.
 
De rettede emisjonene på inntil 200 mill kroner er planlagt gjennomført mot Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge, eventuelle institusjonelle investorer og konsernets ansatte, samt medlemmer av Hovedstyret og regionstyrene.
 
Den rettede emisjonen mot Sparebankstiftelsen og eventuelle institusjonelle investorer vil skje til markedsvilkår. Den rettede emisjonen mot ansatte vil skje med rabatt og bindingstid for videresalg i tråd med tidligere gjennomførte salg av egenkapitalbevis rettet mot ansatte.
 
Arctic Securities, SpareBank 1 Markets og SpareBank 1 Nord-Norge Markets er tilretteleggere for de ovenfor nevnte transaksjoner.
 
Foreløpig tidsplan:
9. september 2013: Hovedstyret vedtar forslag til vilkår i emisjonene, samt vedtak i Representantskapsmøter
10. september 2013: Bankens egenkapitalbevis går eksklusive retten til å få tildelt tegningsretter 
13. - 27. september 2013: Tegningsperiode og handel i tegningsretter på Oslo Børs
~3. oktober: Tildeling av nye egenkapitalbevis i fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen
~8. oktober: Innbetaling
~10. oktober: Registrering av ny eierandelskapital i Foretaksregisteret og levering av nye egenkapitalbevis
~11. oktober: Notering av de nye egenkapitalbevisene utstedt i fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen på Oslo Børs
 
 
Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:
 
Konsernsjef Jan-Frode Janson; mob + 47 909 75 183
Finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes; mob +47 905 19774
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner