NONG Salg av aksjer i Bank 1 Oslo Akershus AS

Som et ledd i å styrke SpareBank 1-alliansens slagkraft og tilstedeværelse i det sentrale Østlandsområdet har SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge den 17. januar 2013 inngått likelydende avtale om salg av aksjer i Bank 1 Oslo Akershus AS til Sparebanken Hedmark. Hver bank selger 475 594 aksjer til kurs NOK 494,-tilsvarende bokført verdi av Bank 1 Oslo Akershus AS pr 30.09.2012.

Hver av de selgende bankene eide 19,5 prosent av Bank 1 Oslo Akershus AS pr 31.12.2012. Etter aksjesalget og øvrige eiertilpasninger er ny eierandel 4,8 prosent. Sparebanken Hedmark og Samarbeidende Sparebanker AS er på nærmere gitte vilkår gitt opsjon på kjøp av hhv. 2/3 og 1/3 av de resterende aksjene fram til 31.12.2015.

Sparebanken Hedmarks samlede aksjeerverv er betinget av endelig godkjennelse fra Finanstilsynet.

Kontaktperson:
Rolf Eigil Bygdnes, CFO, telefon 905 19774

Tromsø, 18. januar 2013
for SpareBank 1 Nord-Norge

Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner