Norsk velferd avhenger av nordnorsk suksess

Nord-Norge er fremtidens vekstmotor i norsk økonomi. Verdiskapingen og velferden i Norge vil i fremtiden være avhengig av at vi lykkes i å skape verdier basert på de rike naturressursene som finnes i landsdelen.

- Nord-Norge har et enormt potensial knyttet til viktige naturressurser som sjømat, olje og gass, mineraler og naturbasert reiseliv. Nasjonens inntekter og grunnlaget for vår felles velferd vil i fremtiden avhenge av at vi lykkes med å skape høyere verdiskaping i nord, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.

I dag møtes 350 nordnorske politikere, byråkrater, akademikere og næringsliv i Tromsø til Agenda Nord-Norge. Bak denne arenaen står LO, NHO og SpareBank 1 Nord-Norge.

Verdens hovedleverandør av sjømat
I følge en mulighetsstudie for Nord-Norge, laget av Menon Business Economics og Kunnskapsparken i Bodø, er det gode muligheter for vekst og optimisme i landsdelen. For nordnorsk havbruk alene er det et potensial for å øke verdiskapingen fra 3,2 milliarder kroner i 2012 til 23 milliarder kroner i 2030.

- Mulighetsstudien viser at verdens etterspørsel etter fisk vil øke kraftig fram mot 2030, og i vår landsdel ligger noen av verdens mest produktive havområder. Med en forventet dobling av etterspørselen, bedre lønnsomhet i sjømatnæringen og tilgang på de ledige arealene for havbruk som finnes i nord, vil Nord-Norge kunne bli verdens hovedleverandør av sjømat i 2030, sier Rita Lekang i LO.

98 prosent uutnyttet areal
En tredjedel av Norges samlede landareal finnes i Nord-Norge, men 98 prosent av dette arealet er uutnyttet i dag. Dersom vekstpotensialet i landsdelen realiseres vil behovet for nytt areal til næringsvirksomhet øke. En slik økning vil kunne skape diskusjoner.

- I områder hvor behovet for areal til næringsvirksomhet øker er det ofte flere interessenter som konkurrerer om det samme arealet. Her får offentlige myndigheter en viktig rolle for å finne gode løsninger for fremtidig arealutnyttelse, sier Ann-Kristin Edvardsen i NHO.

Må gjøre jobben selv
Økt verdiskaping i Nord-Norge betyr også økte investeringer i landsdelen. Fram til 2030 er det i følge mulighetsstudien et investeringspotensial på 1000 milliarder kroner i Nord-Norge.

- Det er store muligheter for økt vekst og betydelige investeringer i Nord-Norge de neste 15 årene, men den nordnorske landsdelen må selv gjøre jobben om vi skal lykkes. Vi må evne å møte nasjonal og internasjonal kapital, vi må skape lokalsamfunn og bedrifter som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft og vi må levere produkter og tjenester av en kvalitet som er i verdensklasse, sier Janson. 

Mulighetsstudien for Nord-Norge og informasjon om Agenda Nord-Norge finner du på nettsiden agendanordnorge.no fra klokken 09.00 i dag.

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Jan-Frode Janson, SpareBank 1 Nord-Norge, mobil: 909 75 183
Direktør Rita Lekang, LO Nord-Norge, mobil: 915 47 929
Ann-Kristin Edvardsen, NHO Nord-Norge, mobil: 900 95 345