Resultat 3. kvartal 2007: Gode tall fra SpareBank 1 Nord-Norge

Resultat 3. kvartal 2007:
Gode tall fra SpareBank 1 Nord-Norge

Hovedtrekk (samme periode 2006):
 • Meget godt resultat
  • Driftsresultat før skatt på 643 mill kroner (601 mill kroner)
  • Egenkapitalavkastning etter skatt på 17,9 % (19,5 %)
  • Resultat per grunnfondsbevis hittil i år; kr 7,13 (kr 7,04)           
 • Samlet resultat fra finansielle investeringer på 137 mill kroner (108 mill kroner)
  • Meget godt resultat for SpareBank 1 Gruppen AS.  Bankens andel av resultatet utgjør 170 mill kroner (110 mill kroner)
  • Urealisert tap på bankens eierandel i Hurtigruten ASA utgjør 51 mill kroner.
  • Urealisert tap rentebærende portefølje utgjør 36 mill kroner.
 • Meget god underliggende bankdrift
 • Kostnadsprosent: 52,1 % (53,0 %)
 • Lave tap på utlån: Netto tap på 9 mill kroner (inntekt 3.kvartal 2006 på 11 mill kroner)
 • Utlånsvekst siste 12 måneder (inkludert overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt): 11,4 % (10,6 %).  Regnskapet viser en utlånsvekst siste 12 måneder på 7,3 %
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 9,0 % (7,2 %)
 • Innskuddsdekning: 61,9 % (60,9)
 
 
SpareBank 1 Nord-Norge oppnådde et driftsresultat før skatt på 643 millioner kroner per 3. kvartal i år. Dette er 42 millioner kroner bedre enn per 3. kvartal i fjor. -Vi er meget godt fornøyd med resultatet, som viser at vi evner å delta aktivt i en vekstperiode landet knapt har sett maken til tidligere, sier administrerende direktør Hans Olav Karde i SpareBank 1 Nord-Norge.
 
Regnskapet fra SpareBank 1 Nord-Norge vitner nemlig om at det fremdeles er høy aktivitet i landsdelen. Banken kan vise til en innskuddsvekst på 9 prosent i løpet av de siste 12 månedene, mens utlånsveksten er på 11,4 prosent.
 
-Tallene vi nå legger frem viser en gjennomgående inntektsvekst fra alle våre markedsområder. Det er således ikke bare den tradisjonelle bankdriften som går godt, men også formidlingen av produkter som forsikring og ulike type spareprodukter, forklarer Karde.
 
-Regnskapet preges av urealiserte tap i verdipapirmarkedet. Dette gjelder nedskriving av aksjer i Hurtigruten ASA og i obligasjonsporteføljen, det siste som følge av uroen i det internasjonale finansmarkedet, sier Karde.
 
Blant annet har finansurolighetene gjort det dyrere å låne inn penger til landet, det som på bankspråk kalles funding. Dette har også påvirket SpareBank 1 Nord-Norge.
 
-Vi viser altså styrke og konkurransedyktighet i det som er våre markedsområder, sier Hans Olav Karde.
 
SpareBank 1 Nord-Norge får fortsatt et godt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen AS, som banken eier sammen med de andre bankene i SpareBank 1-alliansen. Bankens andel av Gruppens resultat utgjør 170 millioner, noe som er 60 millioner mer enn for samme tid i fjor.
 
Hovedstyret er meget godt fornøyd med resultatet per 3. kvartal 2007. Det vil fortsatt legges vekt på vekst i konsernets inntekter og en mer kostnadseffektiv drift.
 
Mer detaljerte opplysninger om konsernets drift er å finne i vedlagte rapporter.
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller
viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94. Se også bankens hjemmeside: www.snn.no.
 
 
Om SpareBank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 245 000 personkunder, ca. 40 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 98 000 forsikringskunder. . Banken er representert gjennom 83 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard, samt et eget representasjonskontor i Murmansk, Russland.
 
 
Tromsø, 24. oktober 2007
for SpareBank 1 Nord-Norge
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør                

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.