Resultat 4. kvartal 2007: Solide regnskapstall fra SpareBank 1 Nord-Norge

Hovedtrekk konsern (samme periode 2006)
 • Driftsresultat før skatt 900 mill kroner (972 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt på 18,6 % (24,5 %)
 • Overskudd per grunnfondsbevis morbanken kr 10,00 (kr 14,03)
 • Meget god resultatutvikling for SpareBank 1 Gruppen AS  
 •     Bankens andel 229 mill kroner (189 mill kroner)
 • Tap på utlån utgjør 17 mill kroner (i 2006 ble 43 mill kroner inntektsført)
 • Kostnadsprosent 51,0 % (49,5 %)
 • Utlånsvekst inkludert Boligkreditt 13,6 % (11,0 % )
 •                o  Personmarkedet 12,3 % (inkl. Boligkreditt)
                 o  Bedriftsmarkedet 16,3 %
 • Innskuddsvekst 15,3 % (9,6 % )
 • Innskuddsdekning 63,8 % (60,1 %)
 • Forslag til kontantutbytte: kr 9,50 per grunnfondsbevis
 • Det er avsatt 83 mill kroner til gavefond
 •  
   
  SpareBank 1 Nord-Norge står frem som en solid og robust finansinstitusjon, viser foreløpig regnskap for 2007. Med et driftsresultat på 900 millioner kroner før skatt befester banken sin sterke posisjon i landsdelen.
   
  -Vi tror det betyr noe for folk i landsdelen at det finnes en bank som konsentrerer seg om Nord-Norge og utfordringene her, sier administrerende direktør Hans Olav Karde i SpareBank 1 Nord-Norge i forbindelse med presentasjonen av foreløpig resultat for 2007.
   
  God bankdrift
  Karde peker på god bankdrift og gode tider i landsdelen i 2007 som de to viktigste årsakene til det gode resultatet.
   
  Basisdriften for SpareBank 1 Nord-Norge før tap viser en betydelig fremgang i 2007 med en samlet resultatforbedring på 88 millioner kroner. SpareBank 1 Gruppen AS sitt resultat for 2007 har også bidratt til bankens gode resultat.
   
  -Selv med 81 kontorer over hele Nord-Norge evner vi å drive effektivt. Dette er en forutsetning for å kunne gi gode tilbud til våre kunder og skape resultater. Banken og landsdelen lever i et skjebnefellesskap, og vårt resultat er også et utslag av dette, forklarer han.
   
  God vekst i alle markeder
  SpareBank 1 Nord-Norge opplever en meget god vekst både på innskudds- og utlånssiden i 2007. Utlånsveksten de siste 12 månedene (inklusive overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt) er på 13,6 prosent, mot 11 prosent året før. Dette fordeler seg med 12,3 prosent i personmarkedet og 16,3 prosent i bedriftsmarkedet. Innskuddsveksten er på hele 15,3 prosent, mot 9,6 prosent i 2006.
   
  Finansuro gir urealiserte tap
  Selv om tallene som presenteres er solide, er resultatet for 2007 preget av finansuroen høsten 2007. Dette har gitt seg utslag i føring av urealiserte tap på bankens obligasjonsbeholding og på bankens strategiske eierposter i Hurtigruten ASA og Helgeland Sparebank. Dette er den direkte årsaken til at driftsresultatet før skatt er 72 millioner kroner lavere for 2007 enn for året før.
   
  Konsernet har i 2007 nådd de viktigste strategiske målene som hovedstyret har trukket opp for kjernekapitaldekning, avkastning på egenkapital og effektivitet. Hovedstyret er meget tilfreds med resultatet for 2007.
   
  Banken ønsker å fortsette sitt samfunnsengasjement med støtte til ulike formål innenfor kunnskap og kultur i landsdelen, og her er det foreslått å avsette 83 millioner kroner til gavefondet.
   
  Mer detaljerte opplysninger om konsernets drift er å finne i vedlagte rapporter.
   
  Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller
  viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94. Se også bankens hjemmeside: www.snn.no.
   
   
  Om SpareBank 1 Nord-Norge
  SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 245 000 personkunder, ca. 40 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 98 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 81 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard, samt et eget representasjonskontor i Murmansk, Russland.
   
   
  Tromsø, 6. februar 2008
  for SpareBank 1 Nord-Norge
   
   
   
  Kjell Kolbeinsen
  informasjonsdirektør

  Om oss

  Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.